csütörtök, április 18

Pályázati kiírás az újpesti civil szervezetek közösségi célú tevékenységének támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének

az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló

3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján

az újpesti civil szervezetek közösségi célú tevékenységének támogatására

 

 

A pályázat célja:          Az Újpesten működő civil szervezetek megbecsülésének növelése, hatékony működésük elősegítése, közösségi céljaik és lehetőségeik bővítése.

 

A pályázat benyújtási határideje:

 1. április 30.

 

Pályázók köre:            A Rendeletben meghatározott civil szervezetek.

(egyesületek, alapítványok)

 

A Rendelet alkalmazásában civil szervezet az a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet, az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület  és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, valamint az az alapítvány,

 •             amelynek székhelye vagy telephelye Újpest közigazgatási területén van, vagy
 •             amely Újpesten működő önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
 •             amely Újpesten működő, önálló szervezeti egységnek nem minősülő tagcsoporttal (cél szerinti tevékenységet végző közösséggel) rendelkezik, vagy
 •             az fenti pontokban foglaltak hiányában Újpesten érdemi, cél szerinti közösségi célú tevékenységet fejt ki.

 

Nem részesíthető támogatásban az a szervezet, amely:

 

 • nem felel meg az államháztartásról szóló törvény szerinti, költségvetési támogatásban részesíthető személyekre vonatkozó feltételeknek,
 • Újpest Önkormányzata felé bármely, a Rendelet szerinti támogatásból adódó elszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelően tett eleget, e kötelezettsége teljesítéséig,
 • a Rendelet által szabályozott körben politikai tevékenységet folytat,
 • jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nem felel meg a létesítésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek.

 

A pályázat tárgya a következő lehet:

 

 • a szervezet által Újpesten szervezett rendezvények, programok költségének támogatása,
 • a szervezet által nyújtott adományok költségének támogatása,
 • a szervezet működési feltételeit segítő tárgyi eszköz beszerzéséhez való hozzájárulás,
 • a szervezet működési költségeinek fedezéséhez való hozzájárulás.

 

Egy pályázat több tárgyra is benyújtható.

 

A pályázaton elnyerhető támogatás:     vissza nem térítendő pénzbeli támogatás elő- és utófinanszírozás formájában.

 

A pályázatok értékelési szempontjai:

 

 • pályázó a tevékenységét a helyi hagyományokra, a helyi sajátosságokra vagy a helyi közösségi szükségletekre alapozva végezze,
 • pályázó tevékenysége mintaértékű legyen más civil szervezetek részére,
 • a pályázat tárgya, amennyiben az program vagy rendezvény, annak minőségével, megjelenésével vagy más tulajdonságával jól reprezentálja Újpest természeti vagy kulturális sajátosságait, illetve legyen közösségépítő és segítse elő a közösségben élők életét és kapcsolattartását,
 • a pályázat tárgya, amennyiben az adományok költségének támogatása, az a valós helyi közösségi szükségletek kielégítését célozza,
 • a pályázat tárgya, amennyiben az tárgyi eszköz beszerzése, megfeleljen a hazai és európai uniós normáknak, szabályoknak és az illeszkedjen a fenntartható fejlődés elvéhez.
 • a pályázat célja megvalósítására a pályázó rendelkezik-e megfelelő mértékű önrésszel, illetve a pályázott cél költségvetése valós adatokat tartalmaz-e és reálisan méri-e fel a cél megvalósításához szükséges költségeket pénzügyi fedezetet,
 • pályázó szervezetének szervezettségi foka, ügyintézésének rugalmassága, pontossága és megbízhatósága mind az iratkezelés, a pénzügyek vitele, mind a jogi normák, szakmai követelmények és határidők betartása tekintetében.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 • a civil szervezet hatályos létesítő okiratának másolatát,
 • a számlavezető bank által kiadott bankszámla igazolást,
 • terembérleti díjak támogatására beadott pályázat esetén a bérleti szerződés másolatát.

 

Pályázás módja:

 

Pályázni kizárólag írásban, az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet. A pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. István út 15.) illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.ujpest.hu). A pályázatokat és mellékleteit 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

 

Benyújtás helye:       Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály

1042 Budapest, István út 14. I. 35.

 

Egyéb információk:

 

 • A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
 • Az Önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy egy civil szervezet a civil támogatási keret és a sport támogatási keret közül évente csak az egyikből kaphat támogatást.
 • A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el, illetve alapítvány támogatásáról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határoz.
 • A támogatást elnyerő pályázókkal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt. A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.
 • Támogatott pályázat esetén a civil szervezet köteles a támogatás teljes összegéről és az átadott pénzeszköz felhasználásáról írásban elszámolni szakmai beszámolóval és pénzügyi elszámolással. A támogatás elszámoláshoz kizárólag a pályázati kiírást követő és 2024. december 31. közötti keltezésű számviteli bizonylatokat (számlákat) lehet benyújtani. (Kivételt képeznek azok a szervezetek, amelyek rendezvénye az ezen kívüli időszakra esik, és ezt a pályázati anyagukban előre jelezték.)
 • Önkormányzat tájékoztatja a pályázó szervezeteket, hogy a pályázati eljárás során kizárólag a pályázó szervezeteket képviselő személyek személyes adatainak kezelésére kerülhet sor, ezért az Önkormányzat felhívja a pályázó szervezetek figyelmét, hogy a pályázatok más személyek személyes adatait nem tartalmazhatják, ellenkező esetben ezek az adatok törlésre kerülnek.
 • Amennyiben a szervezet pályázati anyaga üzleti titoknak minősülő adatot tartalmaz, azt az adatot a pályázónak kifejezetten meg kell jelölnie és a pláyázati anyagon belül elzártan kell elhelyeznie.
 • A pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekre kérésre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3138 és a 231-3101/112 telefonszámon.
 • A pályázati eljárás és a támogatás nyújtásának részletes feltételeit a Rendelet tartalmazza, melynek elérhetősége: https://ujpest.hu/rendeletek/2015-03.pdf?v=431.

 

Az Önkormányzat a civil szervezetek közösségi célú tevékenységének támogatására évek óta sikeresen működteti pályázati rendszerét. Öröm látni, hogy a támogatások felhasználása hatékonyan segíti elő Újpest közösségi életének fejlődését, gyarapodását. Erre törekszünk az idei évben is.

Sok sikert kívánunk a pályázóknak!

 

 

Újpest, 2024. március 1.

 

 

Bedő Katalin

alpolgármester

 

Adatlap

Megosztás.
Megszakítás