csütörtök, július 25

FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 331/2021. (VI. 24.) számú határozatával elfogadta Budapest Főváros IV. kerület Újpest településképi arculati kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 22/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendeletét.

A településképi rendelet a településkép védelmét a településképi szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények meghatározásával, és önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készült. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv meghatározza Újpest településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, az elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, és a településképhez illeszkedő építészeti elemek formájában tesz javaslatot a településkép minőségi formálására.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megtekinthető közvetlenül a lap alján található linkekről.

Kiemelten javasoljuk, hogy bármely építési beruházás előkészítő, kezdeti szakaszában mindkét dokumentumot az építtető/tervező ismerje meg és annak javaslatait vegye figyelembe.

A főépítészi feladatok Budapesten kétszintűek, ezért a beruházásokhoz indokolt megismerni Budapest Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi Rendeletét is, illetve a fővárosi védett épületek esetében a településképi hatáskör Budapest főépítészénél van.

A dokumentumok monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működik. Az esetleges javaslatokat a lap alján található véleményküldési felületen keresztül, vagy postai úton (1042 Budapest, István út 15. Főépítészi Iroda) juttassa el számunkra.

Letölthető dokumentumok:

Vélemény küldési lehetőség a TAK/TKR-ben foglaltakkal kapcsolatban


Felhívás az Újpesti Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2015.(IX.24.)határozatával elfogadva

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia

Kapcsolódó határozatok:

Az ezt megelőző már nem hatályos településfejlesztési tervek a Főépítészi Irodán megtekinthetőek.

A 2015. szeptember 24-i Képviselő-testületi ülés 7. napirendi pont előterjesztése és kapcsolódó mellékletei

Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció egyeztetése

Gondoskodik az Önkormányzat, valamint – településrendezési szerződés keretében – más szervezetek (ingatlan-tulajdonosok, illetve ingatlan-fejlesztők és beruházók) kezdeményezésére kidolgozandó településrendezési eszközök (helyi építési szabályzatok, szabályzási tervek) előkészítéséről.

Gondoskodik a hatályos településrendezési eszközök nyilvántartásáról, ennek alapján adatszolgáltatást biztosít az építtetők (beruházók, ingatlan-fejlesztők), illetve a tervezők számára.

Letölthető dokumentum:

Szervezi és irányítja a településrendezési eszközök egyeztetési eljárását és jóváhagyásának előkészítését, ennek keretében – a 11/2017. (IV.28.) önk. rendelet szerint – gondoskodik az eljárás nyilvánosságáról.

Letölthető dokumentum:

 

Főépítészi szakmai konzultáció (FSZK)

A Főépítész Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2021. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban: TKR) szakmai konzultációs lehetőséget és ezen belül szakmai tájékoztatást (továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít a helyi településrendezési előírások értelmezésével kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi és/vagy végleges egyeztetése céljából az építtetők, illetve a tervezők számára.

Építési engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőző szakmai konzultáció esetén:

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 2023. március 1-től hatályos rendelkezése szerint (mely beiktatva a 60/2023.(II.28.) Korm. rendelet 46. §-ával):
43. § „(2a) A szakmai konzultáció iránti kérelmet – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az érintett önkormányzat részére.”
Az e-mail útján tett beadvány – fentiek alapján – joghatás kiváltására nem alkalmas, ennek alapján eljárás hivatalunkban nem indul.

Az ÉTDR-be fel kell tölteni a TKR szerinti kérelem formanyomtatványt és a terv dokumentációt, melyeket 1 példányban papír alapon is be kell nyújtani a Főépítészi Irodára.
A benyújtandó tervdokumentáció tartalmi követelményeit a TKR 7. sz. melléklete tartalmazza.

Minden más esetben:

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.
A kérelemhez mellékelni kell azt a tervdokumentációt is, amellyel kapcsolatban a szakmai konzultációt kezdeményezi. A dokumentációt elektronikusan és 2 példányban papíralapon is be kell nyújtani.
A Főépítészi Irodára benyújtandó a TKR szerinti kérelem formanyomtatványon és 1 példány tervdokumentáció elektronikus úton, valamint 1 példány papír alapú tervdokumentáció melynek tartalmi követelményeit a TKR 7. sz. melléklete tartalmazza.
Kapcsolódó nyomtatvány: TKE kérelem

Adatkezelési tájékoztató

Vonatkozó jogszabályok:

 

Településképi véleményezési eljárás (TKV)

Az Önkormányzat polgármestere Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2021. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban: TKR) a TKR 80. és 81. §-ában foglalt esetekben településképi véleményezési eljárást folytat le a helyi építészeti-műszaki tervtanács vagy a főépítész szakmai álláspontjára alapozva.

Az eljárás megindításának feltétele pozitív szakmai konzultáció megléte.

A véleményezési eljáráshoz a kérelmet (TKR 6. sz. melléklet) személyesen szükséges benyújtani a  Főépítészi Irodán 2 példány papír alapú tervdokumentációval. A véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR címzettje: Budapest Főváros IV. kerület polgármestere) is fel kell tölteni.

Adatkezelési tájékoztató

Benyújtandó dokumentumok:

 • Kérelem 6. számú melléklet
 • 2 példány papír alapú tervdokumentáció és
 • 1 példány tervdokumentáció az ÉTDR-be feltöltve, melynek tartalmi követelményeit a TKR 7. sz. melléklete tartalmazza.

Településképi vélemény kérelme esetén a TKR 7. melléklete szerinti teljes részletezettségű, engedélyezési szintű tervdokumentáció beadása szükséges.

Tervtanácsi konzultációra bármilyen készültségi fokú terv beadható (koncepcióterv, beépítési terv, vázlatterv stb.)

Vonatkozó jogszabályok:

 

 Településképi bejelentési eljárás (TKB)

Az Önkormányzat polgármestere Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2021. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban TKR) a TKR 85. §-ában foglalt esetekben településképi bejelentési eljárást folytat le.

A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges és azt a polgármester a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg, vagy az eljárást nem szünteti meg.

Ha a polgármester a településképi bejelentést tudomásul veszi, a tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni, valamint a reklám és reklámhordozó elhelyezéséről, a rendeltetésváltoztatás végrehajtásáról 6 hónapon belül gondoskodni kell.

Az eljárás megindításának feltétele pozitív szakmai konzultáció megléte.

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényértelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

A kérelemhez a TKR 7.sz. mellékletében meghatározott tartalmú dokumentációt kell mellékelni elektronikusan és 2 példányban papíralapon is.

Adatkezelési tájékoztató

Benyújtandó dokumentumok:

 • Kérelem – TKR 6. sz. melléklete
 • 1 példány tervdokumentáció elektronikus úton, melynek tartalmi követelményeit a TKR 7. sz. melléklete tartalmazza,
 • 2 példány papír alapú tervdokumentáció

A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén településképi kötelezési eljárás indítható és településkép-védelmi bírság szabható ki.

Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat polgármestere településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.

Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 1 000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el.

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm. rendeletben és a településképi rendeletben megfogalmazott előírások megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási bírság szabható ki a reklám közzétevőjével szemben, amelynek mértéke 500 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet. A bírság a jogsértő állapot előírt határidőn belüli megszüntetésének elmulasztása miatt ismételten is kiszabható.

Vonatkozó jogszabályok:

Tájékoztatás a tervezők felkutatásáról és az árva művek további felhasználásáról

Családi fogyasztói közösségek gázártámogatásához hatósági bizonyítvány igénylése

Hatósági bizonyítvány – rendeltetésmódosítás, rendeltetési egységek számának változása esetén

A polgármester a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – hatósági bizonyítványt ad ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról.

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét papíralapon vagy – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Hatósági bizonyítvány – kérelem , (TKR 10. sz. melléklete)
 • eredeti (papír alapú) meghatalmazás, ha a kérelmet benyújtó személy más nevében jár el)
 • a rendeltetésváltozást, vagy a rendeltetési egységek számának megváltozását engedélyező településképi bejelentési eljárás során hozott döntés iktatószámát,
 • az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelést igazoló szakember nyilatkozata,
 • szükség szerint közműnyilatkozatok,
 • fényképdokumentáció

Vonatkozó jogszabályok:

Hatósági bizonyítvány – 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű elhelyezésére

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjármű, vontató, pótkocsi, autóbusz belterületi tárolásához a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványra van szükség.

Az eljárás lefolytatásához a jármű üzembentartója kérelmét papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényértelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Ügyfél által megfogalmazott kérelem
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében a telek használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (pl. bérleti szerződés). Cég esetén, amennyiben az érintett ingatlan bejegyzett székhelye vagy telephelye a cégnek cégkivonat benyújtása elegendő.
 • Aláírási címpéldány (cég esetén).
 • Forgalmi engedély vagy járműkísérő lap másolata.

Adatkezelési tájékoztató

Vonatkozó jogszabályok:

Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Előzetes telekalakítási szakhatósági eljárás

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy telekalakítási engedélyezési eljárások vonatkozásában – a telekalakítási eljárást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján – a jegyzők szakhatósági hatásköre  2021. december 22. napja hatályával megszűnt.

További információt ide kattintva talál.

Előzetes útügyi szakhatósági eljárás

Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások kivételével – szakhatóságként vesz részt a közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban, valamint – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban.

A szakhatósági eljárás a közlekedési hatóság megkeresésére indul, de  az ügyfélnek az engedélyezési eljárás megindítása előtt lehetősége van 1 évig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás megkérésére.

Az írásban benyújtott kérelemnek – Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, az egyes engedély iránti kérelmek mellékletét képező tervdokumentációk felsorolását.

Az eljáráshoz szükséges tervdokumentációt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal rendelkező tervező készítheti.

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez az egyes közlekedési hatósági engedély iránti kérelmek esetében előírt mellékleteket szükséges csatolni.

A jegyző által kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalás 1 évig használható fel.

Vonatkozó jogszabályok:

[/vc_column_text]

Az ügyfél kérelmére a házszámozásról, a házszámok változásáról a jegyző határozatot bocsát ki.

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

Adatkezelési tájékoztató

Vonatkozó jogszabályok:

 

 

Ellátja a helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat, ennek keretében gondoskodik Újpest közigazgatási területén található, Újpest szempontjából kiemelkedő és magasabb szintű örökségvédelmi védettséggel nem rendelkező helyi kerületi építészeti értékei nyilvántartásának vezetéséről.

A helyi kerületi védelem célja Újpest településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kerületi szinten kiemelkedő értékű elemeinek védelme. A kerületi egyedi vagy területi védelemmel a településkép védelméről szóló 22/2021. (VI.24.) Ök. rendelet II. fejezete foglalkozik. További tájékoztató jellegű információk találhatók a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia mellékleteiben is.

A főépítészi feladatok Budapesten kétszintűek, ezért a beruházásokhoz indokolt megismerni Budapest Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi Rendeletét a településkép védelméről is.

Fővárosi védett épületek esetében a településképi hatáskör Budapest főpolgármesterénél van.

Letölthető dokumentumok:

TÁMOGATÁSOK:

 • Újpesti Értékvédelmi Támogatás – helyi kerületi támogatás

Újpest Önkormányzata a helyi kerületi védett érték és közvetlen környezetének felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulását támogathatja, amely a szokásos karbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részben támogatására szolgál. A támogatásról részletesebb információ  Újpest Főépítészi Irodáján kérhető.

 

 • Építészeti Örökségvédelmi Támogatás – fővárosi pályázati felhívás

Általában évente kerül kiírásra a fővárosi „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás” pályázat, melynek keretén belül Budapest Főváros Önkormányzata támogatni kívánja a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását. Ennek keretében Újpest helyileg védett épületeinek tulajdonosai is pályázhatnak.

Kérjük ezen pályázati lehetőséggel kapcsolatban az adott évben érdeklődjenek a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályán.

Az épített környezet minőségének javítása céljából a Főépítészi Iroda együttműködik különböző szakmai/oktatási/építészeti szervezetekkel. Külön döntés esetén az Iroda terveket, koncepciókat, tanulmányokat készíttet.

Az Önkormányzat a panelépületek színezését szakmailag támogatja és megállapodás megkötése mellett a társasházak számára a színezési terveket saját költségén kidolgozhatja. Ezzel kapcsolatban több információ Vesztergál Beatrixnél érhető el. A projekt célja, hogy az épületek színezése egymással harmonikusan illeszkedve készüljön el.

Az elkészült koncepciók itt letölthetőek:

A Tervtanács – szükség szerint – kéthetente, minden páros hét csütörtökén ülésezik, az anyagok hiánytalan leadásának határideje az ülést megelőző, páratlan hét csütörtök 12:00 óra.

Tervdokumentáció készültségi fokára vonatkozó információ:

Településképi vélemény kérelme esetén a TKR 7. melléklete szerinti teljes részletezettségű, engedélyezési szintű tervdokumentáció beadása szükséges.

Tervtanácsi konzultációra bármilyen készültségi fokú terv beadható (koncepcióterv, beépítési terv, vázlatterv stb.)

Településképi véleményezési eljárásra beadandó anyagokkal kapcsolatos további fontos információk fentebb, a Településképi eljárások – Településképi véleményezési eljárás (TKV) pontja alatt találhatók.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!

A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint

„(2a) Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi
a)  az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület és
b) az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület
építészeti-műszaki dokumentációját.”

Amennyiben a tervezett épület a fenti paramétereket túllépi a tervtanácsi véleményezéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a https://www.e-epites.hu/velemenyezes  weboldalon.

időpont tárgy tervező
2024.07.11.. Fóti út 107. 8 lakásos társasház terve – konzultáció

Megyeri út 53. LIDL áruház bővítése

 

 

Cser Eszter

Ruszinkó Roland
(ArchiVízió Építészeti Kft)

Adatkezelési tájékoztató

Vonatkozó jogszabályok

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím: 1042 Budapest, István út 15. IV. emelet 407-413.
Telefon: 231-3173
Email: foepitesz.iroda@ujpest.hu
a Hivatal rövid neve: IVKERPMH KRID azonosító: 701127129

Ügyfélfogadás

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
14:00-18:00 10:00-17:00 8:00-12:30

 

Főépítész, irodavezető: Mártonffy István (tel: 231-3173)
email: martonffyi@ujpest.hu

Irodavezető-helyettes: Gombás Marianna (tel: 231-3173, 231-3101/127)
email: gombasm@ujpest.hu

Titkárság: Könczei Anikó (tel: 231-3173, 06-1-231-3101/323)
e-mail: konczeia@ujpest.hu általános tájékoztatás, a Tervtanács titkára

Főépítészi ügyintézők:

 

Bódiné Fischl Ágnes (tel: 231-3101/150)
e-mail: fischla@ujpest.hu

Kátai Andrea (tel: 231-3101/321)
e-mail: kataia@ujpest.hu

Korodi Zsolt (tel: 231-3101/224)
e-mail: korodizs@ujpest.hu

Szőkéné Ruttkay Ágnes (tel: 231-3101/319)
e-mail: szokeagi@ujpest.hu

Vesztergál Beatrix
(tel: 231-3101/125)
e-mail: VesztergalB@ujpest.hu

főépítészi ügyintézők területi megosztás szerint

Megszakítás