csütörtök, július 18

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtása

Az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal által kezelt közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Polgármesteri Hivatalhoz bárki igényt nyújthat be szóban, írásban, vagy elektronikus úton az igénylő nevének és elérhetőségének a feltüntetésével.

Az adatigénylésre vonatkozó formanyomtatvány itt érhető el.

Postacím:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1041 Budapest, István út 14.
E-mail cím: info@ujpest.hu

Az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó közzétételi kötelezettség alá tartozó adatok a honlapon közvetlenül elérhetők.

 

Az adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének folyamata:

a) A kérelem megvizsgálása arra vonatkozóan, hogy az tartalmazza-e az igénylő nevét és az elérhetőségét.

b) Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, a kérelmező figyelmének felhívása az igénye pontosításra.

c) A kérelmet vizsgálni kell abból a szempontból is, hogy

    • a kért adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §-a alapján közérdekű adatnak minősül-e,
    • kell-e alkalmazni az Infotv. személyes adatokra, üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit,
    • ki az adatkezelő (jegyző, polgármester, illetve az önkormányzati intézmény vagy cég önállóan).

d) Az adatigénylést a kérelem beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül kell teljesíteni.

e) Amennyiben az adatigénylés teljesítése jelentős terjedelmű vagy nagyszámú adatot érint, továbbá ha az igénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, 15 napon belül értesítésre kerül az igénylő, hogy a határidő újabb 15 nappal meghosszabbításra kerül. Ebben az esetben az igény teljesítésére annak benyújtásától számított 30 napon belül kerül sor.

f) Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Polgármesteri Hivatal kezeli, az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy ki az adatkezelő szerv és kihez nyújthatja be az adatigénylést. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről is tájékoztatni kell.

g) Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím van feltüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Adatkezelés

Az Infotv. 28. §-a alapján az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, illetve a megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az adatkezelő az előbbieken túl egy évig jogosult kezelni az igénylő személyes adatait az Infotv. 28. § (1a) bekezdésében írtak – azaz az azonos igénylő által egy éven belül ugyanazon adatkörre vonatkozó adatigénylés esetének – vizsgálata céljából. 

Jogorvoslat

 Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy annak kézbesítésétől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál.

Közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adatnak minősül a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

NAIH adatszolgáltatások

NAIH ADATLAP 2022

ARCHIV
NAIH ADATLAP 2021
NAIH ADATLAP 2020

Teljesített közérdekű adatigénylések:

Közérdekű adatigénylések a KiMitTud oldalon

Kérelem időpontja Tárgy Kérdés  Válasz
2021.01.01 Határidőnapló KP809_kérdés KP809_válasz
2021.01.01 Nyugdíjas utalvány KP807_kérdés KP807_válasz
2021.01.01 Képkiállítás KP756_kérdés KP756_válasz
2021.01.01 Járvány KP718_kérdés KP718_válasz
2021.01.01 Ügyvédi költség KP715_kérdés KP715_válasz
2020.12.30 Tételszám adatok (2020. év)a társasházak törvényességi felügyeletének ellátására vonatkozóan KP705_kérdés KP705_válasz
2021.01.05 Kertészeti munkák KP693_kérdés KP693_válasz
2021.01.05 Szent István tér KP657_kérdés KP657_válasz
2021.01.05 Fekvőrendőr Pálya utca KP652_kérdés KP652_válasz
2021.01.05 Iglu KP648_kérdés KP648_válasz
2021.01.12 Halálozási adatok KP1937_kérdés KP1937_válasz
2021.01.14 Tiltott pártfinanszírozás KP2637_kérdés KP2637_válasz
2021.01.05 Autósmozi – további kérdések KP624_kérdés KP624_válasz
2021.01.18 Újpest pénzügyei KP3218_kérdés KP3218_válasz
2021.01.18 WizArt Kreatív Kft KP3216_kérdés KP3216_válasz
2021.01.04 Fitness park KP631_kérdés KP631_válasz
2021.01.25 Transparent projekt adatkérés KP4003_kérdés KP4003_válasz
2021.01.25 Jegyzői Titkárság létszáma, juttatásaik KP4072_kérdés KP4072_válasz
2021.01.29 Polgármesteri Titkárság létszáma, juttatások, egyéb KP4855_kérdés KP4855_válasz
2021.01.29 Civil szervezetekkel kapcsolatos kérdések KP5015_kérdés KP5015_válasz
2021.01.21 Bérleti szerződés jogszerűtlen felmondása KP5014_kérdés KP5014_válasz
2021.01.29 Nagy Dávid összeférhetetlensége KP5019_kérdés KP5019_válasz
2021.02.03 Közvélemény kutatások 2014 – 2021. KP6136_kérdés KP6136_válasz
2021.02.11 ujpest.hu – megújult honlappal kapcsolatos kérdések KP7763_kérdés KP7763_válasz
2020.11.12 Médiumokkal kapcsolatos kérdések, amelyekkel az önkormányzat 2019. október 13-tól szerződést kötött KP7981_kérdés KP7981_válasz
2021.01.30 Közérdekű adatigénylés – közvélemény-kutatások 2019-től Újpest Önk.Polgármesteri Hivatala KP7469_kérdés KP7469_válasz
2021.02.17 Ady Endre Művelődési Ház fakivágás KP10295_kérdés KP10295_válasz
2021.02.22 Helyi adóbevételek (2019-2020.) adónemenként részletezve KP10647_kérdés KP10647_válasz
2021.02.27 Jobbik Pártmunkás – Bp.Főv.IV.ker. Újpest Önkormányzat Polg.Hiv. KP11331_kérdés KP11331_válasz
2021.03.08 dr. Takács Róberttel kötött tanácsadói szerződés KP12257_kérdés KP12257_válasz
2021.03.25 Attila utca felújítás KP14281_kérdés KP14281_válasz
2021.03.27 Közérdekű adatigénylés – ingatlan kataszter KP14328_kérdés KP14328_válasz
2021.04.08 Integritási tanácsadással kapcsolatos kérdések KP15440_kérdés KP15440_válasz
2021.04.12 Egymillió forintot elérő, de a Kbt-ben meghatározott nemzeti értékhatárt el nem érő értékű, 2020. év során kötött szerződések, valamint a szerződéskötést megelőző beszerzési eljárások során bekért ajánlatok KP15537_kérdés KP15537_válasz
2021.04.13 Kérdőív az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a COVID19 időszakában KP15821_kérdés KP15821_válasz
2021.04.13 VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 projekt  „Újpest Kapuja” KP/15823_kérdés KP15823_válasz
2021.04.19 Beérkezett COVID oltóanyagok KP16360_kérdés KP16360_válasz
2021.04.19 a.       2019. október 13-a után egyéni ügyvéddel, ügyvédi irodával, jogtanácsossal, jogsegély szolgálattal, joggal, jogvédelemmel kapcsolatos munkát végző civil szervezettel vagy nonprofit kft-vel kötött,
2.       valamint azokat a szerződéseket is, amelyeket az i-v pontokban szereplő személyekkel vagy szervezetekkel 2019. október 13-a előtt kötötték, de azóta is hatályban vannak.
KP16355_kérdés KP16355_válasz
2021.04.28 Budapest IV. kerület, Újpest önkormányzatának tulajdonában álló 350 m2-nél nagyobb, művelési ág szerint kereskedelmi besorolású, kereskedelmi célból történő felhasználású ingatlanok listája KP17435_kérdés KP17435_válasz
2021.05.11 Tanácsadók KP20686_kérdés KP20686_válasz
2021.05.10 Jutalmak KP20685_kérdés KP20685_válasz
2021.05.10 Kiküldetés KP20684_kérdés KP20684_válasz
2021.05.05 Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegy. és KLKS Basketball Kft. kérelmére visszatérítendő támogatás lejáratának módosítása KP21289_kérdés KP21289_válasz
2021.05.18 Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2019. október 13. napjától az adatkérés napjáig megkötött közbeszerzési értékhatár alatti szerződéseinek másolata KP21742_kérdés KP21742_válasz
2021.05.22 A gyermekek online biztonságát elősegítő programokról KP21794_kérdés KP21794_válasz
2021.05.31 Önkormányzat által előállított és terjesztett kerületi újsággal kapcsolatos kérdések a 2020., illetve 2021-es esztendőben KP22430_kérdés KP22430_válasz
2021.05.31 Elektromos töltőállomásokkal kapcsolatos kérdések KP22429_kérdés KP22429_válasz
2021.06.01 StudioVino Kft-vel 2019.10.28-2020.12.31. között kötött szerződések KP22585_kérdés KP22585_válasz
2021.06.01 GLOKALIS Művészeti és Szolgáltató Kft-vel 2019.10.28-2020.12.31 között kötött szerződések KP22583_kérdés KP22583_válasz
2021.06.01 Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kérdések KP22630_kérdés KP22630_válasz
2021.06.08 VEKOP-7.2.2-17, KEHOP-5.2.9-16, VEKOP-6.2.1-15 KP23455_kérdés KP23455_válasz
2021.06.15 Civil szervezeteknek, nonprofit kft.-knek nyújtott támogatások KP24182_kérdés KP24182_válasz
2021.06.06 Medicommers Kft-vel kötött szerződés KP22965_kérdés KP22965_válasz
2021.06.06 Politikus összeférhetetlenség – Bodrozsán Alexandra KP22967_kérdés KP22967_válasz
2021.06.23 Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos kérdések KP25359_kérdés KP25359_válasz
2021.06.25 Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. cégcsoporttal kapcsolatos kérdések KP25597_kérdés KP25597_válasz
2021.07.30 Az EKR000475772020 sz. közbeszerzési eljárás KP28135_kérdés KP28135_válasz
2021.08.03 2019. november 1. napjától 2021. augusztus 1. napjáig szerződések KP28368_kérdés KP28368_válasz
2021.08.08 Káposztásmegyer és Dunakeszi alsó csomópont kialakítása KP28666_kérdés KP28666_válasz
2021.08.12 Forrásátcsoportosítás és állami támogatás 2021-ben KP29187_kérdés KP29187_válasz
2021.08.31 „Emeld a hangod Diákfeszt” támogatása KP30857_kérdés KP30857_válasz
2021.09.09 Homoktövis utca 3. építési engedély KP31758_kérdés KP31758_válasz
2021.09.13 Szerződésekkel kapcsolatos kérdések KP32091_kérdés KP32091_válasz
2021.09.27 KMOP-4.6.1-11-2012-0051 pályázatszámú fejlesztés megvalósíthatósági tanulmánya KP33489_kérdés KP33489_válasz
2021.10.22 Káposztásmegyer és Dunakeszi alsó csomópont kialakításának jelenlegi állapota KP35621_kérdés KP35621_válasz
2021.11.04 Kommunális adó KP36667_kérdés KP36667_válasz
2021.12.13 Adóügyekkel kapcsolatos tájékoztatáskérés KP40915_kérdés KP40915_válasz
2021.12.31 Munkabéren felüli juttatások – Bp.Főv. IV.ker. Polgármesteri Hivatal KP152_kérdés KP152_válasz
Kérelem időpontja Tárgy Kérdés  Válasz
2020.01.05 Önkormányzati tulajdonú bérlakások KP485_kérdés KP485_válasz
2020.01.07 Kabinetvezető Újpest KP2055_kérdés KP2055_válasz
2019.12.12 Tanácsadói szerződések KP2805_kérdés KP2805_válasz
2019.12.11 Képviselői tiszteletdíjak KP2802_kérdés KP2802_válasz
2019.12.11 Önkormányzati tulajdonú bérlakások száma, hasznosítása KP77250_kérdés KP77250_válasz
2019.11.21 Az Újpesti Önkormányzat 2019.11.20-i pénzügyi kötelezettségállománya KP2988_kérdés KP2988_válasz
2019.12.18 A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat javadalmazási szabályzata KP337_kérdés KP337_válasz
2019.12.18 Catering szolgáltatás 2019. november 1-től KP337_kérdés KP337_válasz
2019.12.18 2019. november 1. utáni IT beszerzések KP337_kérdés KP337_válasz
2019.12.18 2019. november 1. után történő papír és irodaszer beszerzés Újpest KP337_kérdés KP337_válasz
2019.12.18 Szociális lakások helyzete Újpest KP337_kérdés KP337_válasz
2020.01.10 Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal valamennyi, 2010. óta ügyvédi irodával, egyéni ügyvédekkel kötött szerződése, valamint tanácsadói szerződések KP2811_kérdés KP2811_válasz
2020.01.13 2019. november 1. utáni IT beszerzések – kiegészítve a fénymásoló berendezésekkel KP337_kérdés KP337_válasz
2020.01.20 Tartós élelmiszer osztás (száraztészta szerződés) KP4775_kérdés KP4775_válasz
2020.01.28 Bodrozsán Alexandra alkalmazása KP4985_kérdés KP4985_válasz
2020.01.28 Gréczy Márton foglalkoztatása KP4985_kérdés KP4985_válasz
2020.01.23 Újpesti főépítész KP337_kérdés KP337_válasz
2020.01.23 Károlyi u. 25. alatti új ingatlanok megépítése VEKOP KP337_kérdés KP337_válasz
2020.01.23 Szabó Zsolt főosztályvezető munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyve KP337_kérdés KP337_válasz
2020.01.23 Polgármesterek közötti átadás-átvétel KP337_kérdés KP337_válasz
2020.02.04 Társasházi törvényességi felügyelet KP6878_kérdés KP6878_válasz
2020.01.29 Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása – Megvalósíthatósági Tanulmány KP7041_kérdés KP7041_válasz
2020.02.07 Metrodom építkezés közterülethasználati engedély KP36940_kérdés KP36940_válasz
2020.02.14 Utasvárók telepítésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó gyakorlat KP39022_kérdés KP39022_válasz
2020.02.27 dr. Czeglédy Csaba ügyvéddel, illetve a dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával 2019. október 13. után kötött megbízási szerződés (Önkormányzat, Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok) KP59177_kérdés KP59177_válasz
2020.03.04 Lakás, illetve lakásbérleti jog alapján keletkezett, magánszemélyekre vonatkozó kommunális adókötelezettség KP68144_kérdés KP68144_válasz
2020.03.16 Jegyzői utasítások KP70381_kérdés KP70381_válasz
2020.03.30 Önkormányzat pénzforgalmi számláinak, értékpapír számláinak egyenlege 2020.02.29-én KP71414_kérdés KP71414_válasz
2020.03.31 Újpesti Operatív Törzs KP71415_kérdés KP71415_válasz
2020.03.31 Újpesti oldalakkal kapcsolatos szerződések KP71416_kérdés KP71416_válasz
2020.04.03. 2020.04.15. Hány lakás van, melyre nézve 2016. december 31. utáni, 2020. január 1. megelőzően jogerőre emelkedett vagy véglegessé vált használatbavételi engedély, vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadására, vagy építési engedély, használatbavételi engedély hiányában a tényleges használatbavétel 2016. december 31-ét követően, de 2020. január 1-jét megelőzően történt KP71478_kérdés KP71478_válasz
2020.04.13 Védőmaszkok darabszáma 2020. áprilisában KP72602_kérdés KP72602_válasz
2020.04.15 A koronavírus járvány megelőzése a IV. kerületi Baross utcai Idősek Otthonában KP72603_kérdés KP72603_válasz
2020.04.09. 2020.05.13. Tavasz u. 4. szám alatti, 70581/19 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jegyzőkönyve teljességi nyilatkozattal, és a bizottsági ülés hangfelvétele KP72489_kérdés KP72489_válasz
2020.04.14 COVID-19 kapcsán önkormányzat által segítettek száma és kapacitás KP75658_kérdés KP75658_válasz
2020.04.19 Maszk és járulékos költségei KP72919_kérdés KP72919_válasz
2020.04.15 2018. május 31-i testületi ülés zárt ülésének jegyzőkönyve, a napirendi pontokra beérkezett javaslatok/előterjesztések, és a 101-109/2018.(V.31.) számú határozatok szövegei, beleértve a név szerinti szavazásokat is KP73031_kérdés KP73031_válasz
2020.04.29 1. Az önkormányzat illetékességi területén (az önkormányzat hivatala, intézményei és cégei, ill. a lakosság körében) hány koronavírussal fertőzött személyt regisztráltak február, március és április hónapokban (havi bontásban)?2. Mik a tervei az önkormányzatnak a jövőbeni intézményi vagy lakossági koronavírus tesztelések vonatkozásában, illetőleg mi a jelenlegi helyzet? Biztosított-e a kapacitás a szűrésekhez?3. Tudomása szerint az önkormányzat illetékességi területén található – de nem önkormányzati fenntartású – intézményekben (egészségügyi, szociális, ápoló, stb.) eddig hány koronavírus fertőzött személyt találtak/regisztráltak? KP74505_kérdés KP74505_válasz
2020.04.21 Káposztásmegyeri I. és II. lakótelepen összesen hány 65 év feletti személy lakik KP73073_kérdés KP73073_válasz
2020.04.20 9 kérdés koranavírus járvány alatt tett intézkedésekről KP73067_kérdés KP73067_válasz
2020.04.20 A koronavírus járvány alatti intézkedések KP73068_kérdés KP73068_válasz
2020.05.07 2020-ban várhatóan / minimálisan mennyivel csökkenhet a kerület költségvetése? Mennyivel csökkennek a kerület bevételei a gépjárműadó elvétele miatt, koronavírus idején a parkolás ingyenessé tétele miatt, mennyivel a parkolási bírságok megszűnése miatt, illetve egyéb fontos tényezők miatt? Mit terveznek változtatni a kiadási oldalon? Min tudnak spórolni? Tervezik-e hitel felvételét? Ha igen, mikor és mekkora hitelt tervez felvenni a kerület? KP75520_kérdés KP75520_válasz
2020.05.11 Miért élnek a pár nappal ezelőtti kormányrendelet biztosította, borzasztóan hosszú válaszadási lehetőséggel? KP75659_kérdés KP75659_válasz
2020.05.13 Vagyonnyilatkozatok KP75826_kérdés KP75826_válasz
2020.05.13 Járvány – munkavállalók KP75830_kérdés KP75830_válasz
2020.05.15 SARS-CoV-2 szűrésre vonatkozó kérdések KP76012_kérdés KP76012_válasz
2020.03.13 7208/2. hrsz-ú ingatlan (Szülőotthon hátsó telke) értékesítésével kapcsolatos dokumentumok KP71472_kérdés KP71472_válasz
2020.05.25 Muskátlik KP76528_kérdés KP76528_válasz
2020.05.26 Covid-19 tesztek a Fővárosi Önkormányzattól KP76687_kérdés KP76687_válasz
2020.06.02 Szilágyi úti Atlétikai Stadion és Sportcsarnok bérleti szerződése, kimutatás az igénybe vett használati jogról KP77731_kérdés KP77731_válasz
2020.06.17 Ucanmakit, KÓD, WINTAKTIKA Kft. szerződései, elszámolási, teljesítési dokumentáció KP78915_kérdés KP78915_válasz
2020.07.03 Ügyvédi irodák KP80156_kérdés KP80156_válasz
2020.06.25 Információ kérés a maszkbeszerzés részleteiről, költségeiről KP79704_kérdés KP79704_válasz
2020.07.17 Közérdekű adat igénylése – Szabó Fruzsina e.v KP81904_kérdés KP81904_válasz
2020.08.06 Óriásplakátokkal kapcsolatos változások KP83886_kérdés KP83886_válasz
2020.08.11. e-mail 2020.08.13. posta „Aktív Főtér” program részletei, költségei KP84261_kérdés KP84261_válasz
2020.08.14 Autós mozi KP84538_kérdés KP84538_válasz
2020.08.14 Fitness park KP84543_kérdés KP84543_válasz
2020.08.14 Újpest+Megbecsülés program KP84545_kérdés KP84545_válasz
2020.08.14 A kerületi nyilvános illemhelyekkel kapcsolatos kérdések KP85512_kérdés KP85512_válasz
2020.09.03 VA-szerződések KP86111_kérdés KP86111_válasz
2020.09.18 KEHOP-5.2.9-16 projekt KP87245_kérdés KP87245_válasz
2020.10.03 Hit-remény-szeretet térplasztika önkormányzati támogatása KP89132_kérdés KP89132_válasz
2020.10.07. 2020.11.11. Autós mozi beszerzés KP89234_kérdés KP89234_válasz
2020.10.11 Önkormányzati bérlakások – IV. kerület KP89368_kérdés KP89368_válasz
2020.10.13 Hámori László foglalkoztatásával kapcsolatos kérdések KP89768_kérdés KP89768_válasz
2020.10.26 Információk a COVID-tesztekről (szeptember hónapban) KP91041_kérdés KP91041_válasz
2020.10.27 KEHOP-5.2.9-16-2016-00112 Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújításáról szóló projekt KP91187_kérdés KP91187_válasz
2020.11.12 A képviselő testületi tagok e-mail elérhetősége KP94930_kérdés KP94930_válasz
2020.11.12 A társasházak törvényességi felügyeletének ellátását szabályozó keretek KP94938_kérdés KP94938_válasz
2020.11.12 Statisztikai adatok (2020. év) a társasházak törvényességi felügyeletének ellátására vonatkozóan KP94943_kérdés KP94943_válasz
2020.11.12 Médiumokkal kapcsolatos kérdések, amelyekkel az önkormányzat 2019. október 13-tól szerződést kötött KP95346_kérdés KP95346_válasz
2020.11.20 Összeállítás a budapesti önkormányzatok anyagi helyzetéről, mozgásteréről KP75520_kérdés KP75520_válasz
2020.11.22 Parkolási díjak KP109512_kérdés KP109512_válasz
2020.11.26 Koronavírus teszttel kapcsolatos kérdések KP112573_kérdés KP112573_válasz
2020.12.16 Veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatok KP114720_kérdés KP114720_válasz
2020.12.16 Az Újpesti Jegyzői Kabinet mi alapján nem tartozik a minőségirányítási rendszer hatálya alá? KP114719_kérdés KP114719_válasz
2020.12.21 2021-es Újpest zsebnaptár kiadvány költségei KP114879_kérdés KP114879_válasz
2020.12.18 A vadvirágos Újpest programmal kapcsolatos kérdések KP114834_kérdés KP114834_válasz
Kérelem időpontja Tárgy Kérdés  Válasz
2018.12.15 Polgármester, Alpolgármesterek és a Képviselő-testület 2018. évi vagyonnyilatkozatai KP1719_kérdés KP1719_válasz
2019.01.02 2010-2018. december 31. közötti kilakoltatási adatok éves bontásban, 2019. évi előre látható várható kilakoltatás KP2340_kérdés KP2340_válasz
2019.01.29 Polgármester, Alpolgármesterek és Képviselő-testület 2019. évi vagyonnyilatkozatai KP5188_kérdés KP5188_válasz
2019.02.25 Újpesti Parkolási Zrt. által 2010. január 1. napját követően értékesített ingatlanok KP32596_kerdes KP32596_valasz
2019.02.25 Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, önkormányzati intézmény, önkormányzati gazdasági társaság, ezen társaságok leányvállalatai és az UP EVENT Zrt. közötti szerződések KP32604_kerdes KP32604_valasz
2019.02.27 Ady Endre Művelődési Központ ingatlanának értékesítésével kapcsolatos dokumentumok KP37538_kerdes KP37538_valasz
2019.03.18 Ügető u. 2. mellett található forgalomlassító akadály bontására vonatkozó adatigénylés KP39351_kerdes KP39351_valasz
2019.03.18 Újpesti bérlakásokra vonatkozó információk KP39538_kerdes KP39538_valasz
2019.04.03 Munkásszállóval kapcsolatos adatigénylés KP41214_kerdes KP41214_valasz
2019.04.04 2010. október 4. napja óta az Önkormányzat, azok leányvállalatai, valamint Önkormányzati intézmények által igénybe vett szolgáltatások a Molnárka Gastro Kft.-től KP43560_kerdes KP43560_valasz
2019.04.09 UP Event Zrt. által megkötött szerződésre és annak pénzügyi teljesítésére vonatkozó adatigénylés KP41687_kerdes KP41687_valasz
2019.04.12 TÁMOP-3.1.3-11/1. sz. pályázat, az Öveges-program kapcsán felmerült OLAF vizsgálattal kapcsolatos adatigénylés KP42002_kerdes KP42002_valasz
2019.05.20 Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos adatigénylés KP44665_kérdés KP44665_válasz
2019.05.30 Újpesti Vagyonőr Kft.-vel kapcsolatos adatigénylés KP45456_kerdes KP45456_valasz
2019.07.08 Ady Endre Művelődési Központ ingatlanforgalmi értékbecslésével és a pályázati dokumentációval kapcsolatos adatigénylés KP50137_kerdes KP50137_valasz
2019.08.30 Tájékoztatás a 2017., 2018., években, és 2019. január 1 – 2019. június 30. között kiadott önkormányzati bérlakásokról KP54417_kérdés KP54417_válasz
JEGYZŐKÖNYV – A polgármesteri munkakör átadásáról; I.1. melléklet – Jelenléti ív; I.2. melléklet – A polgármesternél lévő folyamatban lévő ügyiratok
I.3. melléklet – az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete (tartozások és követelések, hitelállomány)
I.4. melléklet – A polgármester birtokában lévő hivatali bélyegzők
I.5. melléklet – Az irodai berendezés leltár szerint
I.6. melléklet – Folyamatban lévő tárgyalások
I.7. melléklet – Folyamatban lévő peres ügyek
I.8. melléklet – Az átadó polgármester által kiadott belső utasítások, szabályzatok jegyzéke
I.9. melléklet – Egyéb átadott polgármesteri titkársági eszközök (gépjármű törzskönyvek, pótkulcsok, egyéb kulcsok)
II.1. melléklet – Hajrá Újpest! II. Gazdasági Program 2015-2019
II.2. melléklet – 2014-2019. közötti költségvetési és zárszámadási rendeletek és azok módosításai
II.2. melléklet – 2015. költségvetési és zárszámadási rendeletek és azok módosításai
II.2. melléklet – 2016. költségvetési és zárszámadási rendeletek és azok módosításai
II.2. melléklet – 2017. költségvetési és zárszámadási rendeletek és zok módosításai
II.2. melléklet – 2018. költségvetési és zárszámadási rendeletek és azok módosításai
II.2. melléklet – 2019. költségvetési zárszámadási rendeletek és azok módosításai
II.3. melléklet – 2014-2019. közötti éves és féléves beszámolók
II.4. melléklet – Aktuális vagyonmérleg
II.5. melléklet – Aktuális vagyonkataszter
II.6. melléklet – Szerződések és kötlelezettségvállalások
II.7. melléklet – Státuszjelentés közbeszerzési eljárásokról
II.8. melléklet – Folyamatban lévő beruházások
II.9. melléklet – Adóhatóság átadás-átvételi jelentése
II.10. melléklet – Költségvetési tájékoztató az Önkormányzat 2019. III. negyedéves teljesítésről
Megszakítás