vasárnap, június 26

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtása.

Az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal által kezelt közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Polgármesteri Hivatalhoz bárki igényt nyújthat be szóban, írásban, vagy elektronikus úton az igénylő nevének és elérhetőségének a feltüntetésével.

Az adatigénylésre vonatkozó formanyomtatvány itt érhető el.

Postacím:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1041 Budapest, István út 14.
E-mail cím: info@ujpest.hu

Az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó közzétételi kötelezettség alá tartozó adatok a honlapon közvetlenül elérhetők.

 

Az adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének folyamata:

a) A kérelem megvizsgálása arra vonatkozóan, hogy az tartalmazza-e az igénylő nevét és az elérhetőségét.

b) Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, a kérelmező figyelmének felhívása az igénye pontosításra.

c) A kérelmet vizsgálni kell abból a szempontból is, hogy

    • a kért adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §-a alapján közérdekű adatnak minősül-e,
    • kell-e alkalmazni az Infotv. személyes adatokra, üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit,
    • ki az adatkezelő (jegyző, polgármester, illetve az önkormányzati intézmény vagy cég önállóan).

d) Az adatigénylést a kérelem beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül kell teljesíteni.

e) Amennyiben az adatigénylés teljesítése jelentős terjedelmű vagy nagyszámú adatot érint, továbbá ha az igénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, 15 napon belül értesítésre kerül az igénylő, hogy a határidő újabb 15 nappal meghosszabbításra kerül. Ebben az esetben az igény teljesítésére annak benyújtásától számított 30 napon belül kerül sor.

f) Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Polgármesteri Hivatal kezeli, az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy ki az adatkezelő szerv és kihez nyújthatja be az adatigénylést. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről is tájékoztatni kell.

g) Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím van feltüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Adatkezelés

Az Infotv. 28. §-a alapján az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, illetve a megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az adatkezelő az előbbieken túl egy évig jogosult kezelni az igénylő személyes adatait az Infotv. 28. § (1a) bekezdésében írtak – azaz az azonos igénylő által egy éven belül ugyanazon adatkörre vonatkozó adatigénylés esetének – vizsgálata céljából. 

Jogorvoslat

 Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy annak kézbesítésétől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál.

Közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adatnak minősül a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

NAIH adatszolgáltatások

NAIH ADATLAP 2021

NAIH ADATLAP 2020

Teljesített közérdekű adatigénylések:

Közérdekű adatigénylések 2020-ban
Közérdekű adatigénylések a KiMitTud oldalon

Kérelem időpontja Tárgy Kérdés  Válasz
2018.12.15 Polgármester, Alpolgármesterek és a Képviselő-testület 2018. évi vagyonnyilatkozatai KP1719_kérdés KP1719_válasz
2019.01.02 2010-2018. december 31. közötti kilakoltatási adatok éves bontásban, 2019. évi előre látható várható kilakoltatás KP2340_kérdés KP2340_válasz
2019.01.29 Polgármester, Alpolgármesterek és Képviselő-testület 2019. évi vagyonnyilatkozatai KP5188_kérdés KP5188_válasz
2019.02.25 Újpesti Parkolási Zrt. által 2010. január 1. napját követően értékesített ingatlanok KP32596_kerdes KP32596_valasz
2019.02.25 Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, önkormányzati intézmény, önkormányzati gazdasági társaság, ezen társaságok leányvállalatai és az UP EVENT Zrt. közötti szerződések KP32604_kerdes KP32604_valasz
2019.02.27 Ady Endre Művelődési Központ ingatlanának értékesítésével kapcsolatos dokumentumok KP37538_kerdes KP37538_valasz
2019.03.18 Ügető u. 2. mellett található forgalomlassító akadály bontására vonatkozó adatigénylés KP39351_kerdes KP39351_valasz
2019.03.18 Újpesti bérlakásokra vonatkozó információk KP39538_kerdes KP39538_valasz
2019.04.03 Munkásszállóval kapcsolatos adatigénylés KP41214_kerdes KP41214_valasz
2019.04.04 2010. október 4. napja óta az Önkormányzat, azok leányvállalatai, valamint Önkormányzati intézmények által igénybe vett szolgáltatások a Molnárka Gastro Kft.-től KP43560_kerdes KP43560_valasz
2019.04.09 UP Event Zrt. által megkötött szerződésre és annak pénzügyi teljesítésére vonatkozó adatigénylés KP41687_kerdes KP41687_valasz
2019.04.12 TÁMOP-3.1.3-11/1. sz. pályázat, az Öveges-program kapcsán felmerült OLAF vizsgálattal kapcsolatos adatigénylés KP42002_kerdes KP42002_valasz
2019.05.20 Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos adatigénylés KP44665_kérdés KP44665_válasz
2019.05.30 Újpesti Vagyonőr Kft.-vel kapcsolatos adatigénylés KP45456_kerdes KP45456_valasz
2019.07.08 Ady Endre Művelődési Központ ingatlanforgalmi értékbecslésével és a pályázati dokumentációval kapcsolatos adatigénylés KP50137_kerdes KP50137_valasz
2019.08.30 Tájékoztatás a 2017., 2018., években, és 2019. január 1 – 2019. június 30. között kiadott önkormányzati bérlakásokról KP54417_kérdés KP54417_válasz
JEGYZŐKÖNYV – A polgármesteri munkakör átadásáról; I.1. melléklet – Jelenléti ív; I.2. melléklet – A polgármesternél lévő folyamatban lévő ügyiratok
I.3. melléklet – az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete (tartozások és követelések, hitelállomány)
I.4. melléklet – A polgármester birtokában lévő hivatali bélyegzők
I.5. melléklet – Az irodai berendezés leltár szerint
I.6. melléklet – Folyamatban lévő tárgyalások
I.7. melléklet – Folyamatban lévő peres ügyek
I.8. melléklet – Az átadó polgármester által kiadott belső utasítások, szabályzatok jegyzéke
I.9. melléklet – Egyéb átadott polgármesteri titkársági eszközök (gépjármű törzskönyvek, pótkulcsok, egyéb kulcsok)
II.1. melléklet – Hajrá Újpest! II. Gazdasági Program 2015-2019
II.2. melléklet – 2014-2019. közötti költségvetési és zárszámadási rendeletek és azok módosításai
II.2. melléklet – 2015. költségvetési és zárszámadási rendeletek és azok módosításai
II.2. melléklet – 2016. költségvetési és zárszámadási rendeletek és azok módosításai
II.2. melléklet – 2017. költségvetési és zárszámadási rendeletek és zok módosításai
II.2. melléklet – 2018. költségvetési és zárszámadási rendeletek és azok módosításai
II.2. melléklet – 2019. költségvetési zárszámadási rendeletek és azok módosításai
II.3. melléklet – 2014-2019. közötti éves és féléves beszámolók
II.4. melléklet – Aktuális vagyonmérleg
II.5. melléklet – Aktuális vagyonkataszter
II.6. melléklet – Szerződések és kötlelezettségvállalások
II.7. melléklet – Státuszjelentés közbeszerzési eljárásokról
II.8. melléklet – Folyamatban lévő beruházások
II.9. melléklet – Adóhatóság átadás-átvételi jelentése
II.10. melléklet – Költségvetési tájékoztató az Önkormányzat 2019. III. negyedéves teljesítésről
Skip to content