szerda, február 21

Az engedély nélkül létesített kutakkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, a fúrt és ásott kutak engedélyezése

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tisztelt Újpesti Lakosok!

 

Ezúton szeretném felhívni minden érintett figyelmét, hogy a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra – jelenleg hatályos szabályok szerint vízjogi fennmaradási engedélyt, illetve a tervezett kút építését megelőzően létesítési engedélyt, majd a kivitelezést követően üzemeltetési engedélyt kell kérni az építtetőnek a hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján.

 

Figyelemmel a megjelent hírekre, valamint az interneten fellelhető, nem ritkán félrevezető információkra, Önkormányzatunk az alábbi tájékoztatással szeretné elősegíteni, a felmerülő lakossági problémák megoldását.

 

A jelenleg hatályos szabályok szerint 2023. december 31. napján jár le a határidő. A korábban engedély nélkül létesített,

  • az első vízzáró réteget el nem érő,
  • házi öntözési célú kutakkal kapcsolatos

fennmaradási engedélykérelmek, szankció nélküli benyújtásának a határideje.

 

Jelenlegi jogszabályi rendelkezések:

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2020. július 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának lenti feltételei fennállnak.

 

A mentesség a 2020. július 1-jét követően engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően létesített kutakra nem vonatkozik!

 

Tehát a hatályos jogszabályok alapján kút létesítésének idejétől, mélységétől, felhasználásától függetlenül minden esetben fennmaradási engedélyt kell kérni, ha a kút engedély nélkül vagy attól eltérően létesült. A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, a kutat nem használja.

 

Az engedély nélkül, vagy attól eltérő módon létesített fúrt, ásott vagy vert kút ún. fennmaradási engedélyek kiadásával kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztálya jár el.

 

A kérelem benyújtásához szükséges kérelem formanyomtatvány elérhető:

https://ujpest.hu/hivatali-ugy/?ugyid=414

A kútbejelentés, illetve az engedélyezési eljárás illetékmentes.

 

 

A fúrt kutak esetében az eljárás során felmerülő jogszabály által meghatározott mellékletek csatolása érdekében felmerülő költségek, továbbá a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 41/2017. (XII.29.) BM. Rendelet 2. sz. melléklet II. fejezet 6.9. pontja rendelkezik.

Jegyzői engedélyezési hatáskörbe esik a kút, ha megfelel az alábbi feltételeknek:
a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
– a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
– 500 m3/év vízigénybevétel alatti
– 50 m mélységig terjed a kút
– a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
– magánszemély a kérelmező
– a vízkivétel házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és
– a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fenti jogszabályban előírt feltétel valamelyikének a kút nem felel meg, úgy az eljárás illetékes katasztrófavédelemi igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést – beleértve a kút felújítását, javítását és megszüntetését is – csak vízkútfúró szakember végezheti. (A létesítésre vonatkozó engedély megléte, azaz véglegessé válása után kezdhető meg a kivitelezés.)

A fúrt kút fennmaradási engedélyezési eljárásban a kérelem nyomtatványhoz kötelezően csatolandó a kút szakember bizonyítványa (geológus, geofizikus, hidrogeológus, vízkútfúró…), a kút műszaki rajza, a helyszínrajz, valamint fényképek a kútról.

Ásott és vert kút esetében fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

A fennmaradási engedély kérelemhez az alábbi mellékletek csatolására van szükség:

  • ujpest.hu oldalon is megtalálható formanyomtatvány kitöltése,
  • tulajdonjog igazolása (3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, tulajdonszerzést bizonyító egyéb irattal)
  • több tulajdonos esetén a tulajdonosok hozzájárulása,
  • ha az ingatlan nem a kérelmező tulajdona: az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolása, a vízilétesítmény tulajdonjogát is érintő, a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodás,
  • amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása.

A sajtóhírek szerint jogszabálymódosítás várható az ügyben, melynek megjelenését követően haladéktalanul tájékoztatjuk Újpest lakosságát!

https://24.hu/fn/gazdasag/2023/04/12/kutak-agrarminiszterium-ujabb-konnyitesek-vizora/

  1. április 18.

 

Dallos Andrea

jegyző

Megosztás.
Megszakítás