Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. március 30.

1.

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló

2.

Javaslat az Újpesti Ambrus Óvoda – Újpesti Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda intézményvezetőjének nyugállományba vonulás miatti munkavégzés alóli mentesített idejére szóló megbízott intézményvezetői kinevezésre

3.

Tájékoztatás a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos szakmai segítségnyújtás tartalmáról

4.

Javaslat az egyes szociális és lakásbérbeadási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

5.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására

7.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

8.

Tájékoztatás és döntés a Fóti út – Fiumei út – Julianus barát utca – Váci út által határolt tömb egy részének településrendezést érintő (KÉSZ) módosításainak előkészítésével kapcsolatban

9.

Tájékoztatás és döntés az Íves út és Sándor István utca keresztezésének észak-keleti oldalán lévő ingatlanon épülő társasház földszintjén 12 db meglévő iroda helyett kialakítandó 12 db lakás településrendezést érintő módosítások előkészítésével kapcsolatban

11.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2023. évi belső ellenőrzési tervének módosítására

12.

Javaslat az Újpesti Humanitárius Alap 2022. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására

13.

Javaslat az Újpesti Aradi Óvoda Pozsonyi Tagóvodája egy csoportszobájának használatba adására

14.

Javaslat az Újpesti Bőrfestő Óvodában és az Újpesti Nyár Óvodában angol-magyar kétnyelvű csoportok indítására

15.

Javaslat az újpesti köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére

16.

Javaslat az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium udvarán lévő műfüves futballpálya felújításához szükséges 10 %- os önrész biztosítására

17.

Javaslat dr. Semsey Aladár, Újpest egykori polgármesterének a Megyeri Temetőben lévő sírhelye felújítására

18.

Javaslat Budapest IV. kerület 70581/17 helyrajzi számú névtelen közterület elnevezéséről

19.

Javaslat a VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződésének 2. számú módosítására

20.

Javaslat a 20. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötendő feladat-ellátási előszerződés, illetve feladat-ellátási szerződés elfogadására

21.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Újpesti Önkormányzati Rendészetén, a Gazdasági Főosztály, Adóigazgatási Osztályán és a Pénzügyi és Számviteli Osztályán lévő üres és megüresedő álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásról

22.

Döntés a Budapest IV., 76546/16 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelettel összefüggő törvényességi felhívásról

23.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

24.

Javaslat tulajdonosi döntés támogatásáról a Rex Állatmentő Alapítvány által létesíteni kívánt oktató- és irodaépületre vonatkozóan

25.

Javaslat tulajdonosi döntés támogatásáról az Újpesti Torna Egylet részére

26.

Bizottsági tagcsere