péntek, június 21

Pályázati kiírás Újpest közigazgatási területén megválasztott nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján

 

Újpest közigazgatási területén megválasztott nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének támogatására

 

 

A pályázat célja:

 

Az Önkormányzat segítse elő az Újpesten működő nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét. Vissza nem térítendő, pénzbeli támogatás révén, az Újpesten élő nemzetiségek nemzeti identitástudatának, hagyományaiknak, kulturális örökségüknek és anyanyelvi ismereteiknek megőrzéséhez és erősítéséhez való hozzájárulás.

 

 

Pályázók köre:

 

A pályázaton részt vehet minden, a megelőző nemzetiségi önkormányzati választáson, Újpesten megválasztott nemzetiségi önkormányzat.

 

A pályázaton nem vehetnek részt:

 

Azok a nemzetiségi önkormányzatok, amelyek Újpest Önkormányzata felé elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig. A Rendelet alapján nem részesíthető támogatásban az a támogatott, amely (aki) politikai tevékenységet folytat.

 

A rendelkezésre álló forrás:

 

A rendelkezésre álló forrás összege 8.000.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati rendelet terhére biztosít.

 

A támogatás formája és mértéke:

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

Az Önkormányzat azon pályázatokat támogatja:

 

Amelyek közvetlenül az újpesti lakosság – kiemelten az adott nemzetiség – körét érintik, nyilvánosan meghirdetett és alábbi tevékenység-csoportok valamelyikébe tartoznak:

 • kulturális értékek megőrzése, közművelődési, művészeti tevékenység;
 • gyermek és ifjúsági feladatok (nemzetiségi gyermek- és ifjúsági táboroztatás,

nyelvképzés);

 • műemlékvédelem;
 • vallási programok;
 • programokkal kapcsolatos működési kiadások;
 • anyanyelv ápolása;
 • nevelés, oktatás.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot;
 • a támogatandó tevékenység pontos megnevezését, leírását és idejét;
 • részletes költségvetést a támogatandó tevékenységről, ismertetve a saját forrásokat (amennyiben van), s a más szervektől kapott támogatást is.

 

 

A pályázatot a 2023. december 15. napjáig megrendezendő programokra lehet benyújtani.

 

 

Pályázás módja:

 

Pályázni kizárólag írásban az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet.

Egy nemzetiségi önkormányzat több pályázatot is benyújthat. Minden egyes pályázatot külön adatlapon kell szerepeltetni.

A pályázatokat pályázati formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. A pályázatokat személyesen, postai úton vagy – az elektronikus ügyintézés szabályai szerint – elektronikus úton lehet benyújtani.

 

 

A pályázat benyújtási határideje:

 

 1. március 31., 23 óra 59 perc

 

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok elutasításra kerülnek.

 

Az elszámoláshoz kizárólag a pályázati kiírást követő és 2023. december 15. közötti keltezésű számviteli bizonylatokat (számlákat) lehet benyújtani.

 

Támogatott pályázat esetén a nemzetiségi önkormányzat köteles a támogatás teljes összegéről, az átadott pénzeszköz felhasználásáról írásban elszámolni szakmai beszámolóval és pénzügyi elszámolással.

 

 • A szakmai beszámoló kötelező elemei: (a benyújtott pályázat tartalma szerint)
 • tevékenység megnevezése;
 • a felhasználás konkrét célja;
 • tevékenység részletes leírása;
 • tevékenység részletes időpontjai;
 • tevékenység helyszíne;
 • résztvevők;
 • eredmények;
 • fényképek;
 • jelenlét igazolása;
 • aláírás, dátum, bélyegzőlenyomat.

 

 • A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
 • számlaösszesítő, amely az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait tartalmazza;
 • az elszámolni kívánt költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatai;
 • a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló záradékolt bizonylatok (banki átutalást igazoló bankszámlakivonat vagy kiadási pénztárbizonylat) hitelesített másolatai.

 

Benyújtás helye:       Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

                                    Polgármesteri Hivatala

                                    Közbiztonsági, Közrendvédelmi, Városfejlesztési és Várostervezési

Alpolgármesteri Titkárság

                                    1041 Budapest, István út 14. II. 65.

 

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el.

A támogatást elnyerő pályázókkal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt. A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.

 

Egyéb információk:

 

 • a pályázati dokumentáció letölthető az önkormányzat honlapjáról (https://ujpest.hu/kategoriak/palyazatok/).
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást ad Szávayné Dr. Séra Magdolna (231-3101/221).

 

 

 

 

 

Budapest, 2023. február 28.

 

 

 

 

Czigler László

alpolgármester

 

pályázati adatlap

Megosztás.
Megszakítás