csütörtök, április 18

Pályázati felhívás az újpesti nemzetiségi önkormányzatok közösségi célú tevékenységének támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének

az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló

3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján

az újpesti nemzetiségi önkormányzatok közösségi célú tevékenységének támogatására

 

 

A pályázat célja:          Az Újpesten működő nemzetiségi önkormányzatok hatékony működésének elősegítése, közösségi céljaik és lehetőségeik bővítése, ezáltal az Újpesten élő nemzetiségek identitástudatának, hagyományainak, kulturális örökségének és anyanyelvi ismereteinek megőrzéséhez és erősítéséhez való hozzájárulás.

 

A pályázat benyújtási határideje:

 1. március 21.

 

Pályázók köre:            A Rendeletben meghatározott nemzetiségi önkormányzatok.

 

A Rendelet alkalmazásában nemzetiségi önkormányzat a megelőző nemzetiségi önkormányzati választásokon Újpesten megválasztott nemzetiségi önkormányzat.

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerint nemzetiségi önkormányzat a törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján e törvény alapján létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek települési, területi vagy országos szinten történő önálló intézésére jön létre.

 

Nem részesíthető támogatásban az a szervezet, amely:

 

 • nem felel meg az államháztartásról szóló törvény szerinti, költségvetési támogatásban részesíthető személyekre vonatkozó feltételeknek,
 • Újpest Önkormányzata felé bármely, a Rendelet szerinti támogatásból adódó elszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelően tett eleget, e kötelezettsége teljesítéséig,
 • a Rendelet által szabályozott körben politikai tevékenységet folytat.

 

A pályázat tárgya a következő lehet:

 

 • a nemzetiségi önkormányzat, a nemzetiségi kulturális értékek megőrzésére, műemlékvédelemre irányuló, nemzetiségi anyanyelv ápolására, közművelődési vagy művészeti célú tevékenységének támogatása,
 • a nemzetiségi önkormányzat által szervezni kívánt olyan vallási, kulturális rendezvények, programok költségének támogatása, melyeket a pályázó 2024. december 15. napjáig megtart,
 • a nemzetiségi önkormányzat gyermek- és ifjúsági feladatainak támogatása (pl. nemzetiségi gyermek- és ifjúsági táboroztatás),
 • a nemzetiségi önkormányzat által vállalni kívánt nevelési, oktatási feladatok költségeinek támogatása.

 

A pályázat tárgya közvetlenül az újpesti lakosság – kiemelten az adott nemzetiség – körét kell érintse.

Egy pályázat több tárgyra is benyújtható azzal, hogy minden pályázati tárgyra vonatkozóan külön pályázatot kell benyújtani, külön adatlapon.

 

A pályázaton elnyerhető támogatás:     vissza nem térítendő pénzbeli támogatás elő- és utófinanszírozás formájában.

 

A pályázatok értékelési szempontjai:

 

 • pályázó a tevékenységét a helyi hagyományokra, a helyi sajátosságokra vagy a helyi közösségi szükségletekre alapozva végezze,
 • a pályázat a maradandó, fenntartható kulturális és művészeti értékek létrehozását vagy továbbadását célozza, illetve eredményezi,
 • a pályázat célja megvalósítására a pályázó rendelkezik-e megfelelő mértékű önrésszel, illetve a pályázott cél költségvetése valós adatokat tartalmaz-e és reálisan méri-e fel a cél megvalósításához szükséges költségeket, illetve a költségvetés átlátható;
 • a pályázott program ötletessége, megvalósíthatósága;
 • a pályázat tárgya jól reprezentálja Újpest kulturális sokszínűségét, illetve legyen közösségépítő a nemzetiségek számára és segítse elő a közösségben élők életét, járuljon hozzá való szükségleteikhez;
 • a pályázat tárgya, amennyiben az tárgyi eszköz beszerzése, megfeleljen a hazai és európai uniós normáknak, szabályoknak és az illeszkedjen a fenntartható fejlődés elvéhez.
 • a pályázó szervezettségi foka, ügyintézésének rugalmassága, pontossága és megbízhatósága mind az iratkezelés, a pénzügyek vitele, mind a jogi normák, szakmai követelmények és határidők betartása tekintetében.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot.

 

 

Pályázás módja:

 

Pályázni kizárólag írásban, az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet. A pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. István út 15.) illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.ujpest.hu). A pályázatokat és mellékleteit 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

 

Benyújtás helye:       Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Közbiztonsági, Közrendvédelmi, Városfejlesztési és Várostervezési

Alpolgármesteri Titkárság

1041 Budapest, István út 14. II. 65.

 

Egyéb információk:

 

 • A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el.
 • A támogatást elnyerő pályázókkal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt. A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.
 • Támogatott pályázat esetén a civil szervezet köteles a támogatás teljes összegéről és az átadott pénzeszköz felhasználásáról írásban elszámolni szakmai beszámolóval és pénzügyi elszámolással. A támogatás elszámoláshoz kizárólag a pályázati kiírást követő és 2024. december 31. közötti keltezésű számviteli bizonylatokat (számlákat) lehet benyújtani. (Kivételt képeznek azok a szervezetek, amelyek rendezvénye az ezen kívüli időszakra esik, és ezt a pályázati anyagukban előre jelezték.)
 • Önkormányzat tájékoztatja a pályázó szervezeteket, hogy a pályázati eljárás során kizárólag a pályázó szervezeteket képviselő személyek személyes adatainak kezelésére kerülhet sor, ezért az Önkormányzat felhívja a pályázó szervezetek figyelmét, hogy a pályázatok más személyek személyes adatait nem tartalmazhatják, ellenkező esetben ezek az adatok törlésre kerülnek.
 • Amennyiben a szervezet pályázati anyaga üzleti titoknak minősülő adatot tartalmaz, azt az adatot a pályázónak kifejezetten meg kell jelölnie és a pályázati anyagon belül elzártan kell elhelyeznie.
 • A pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekre kérésre felvilágosítást ad Szávayné Dr. Séra Magdolna nemzetiségi referens a 231-3101/221 telefonszámon.
 • A pályázati eljárás és a támogatás nyújtásának részletes feltételeit a Rendelet tartalmazza, melynek elérhetősége: https://ujpest.hu/rendeletek/2015-03.pdf?v=431.

 

Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok közösségi célú tevékenységének támogatására évek óta sikeresen működteti pályázati rendszerét. Öröm látni, hogy a támogatások felhasználása hatékonyan segíti elő az Újpesten élő nemzetiségek közösségi és kulturális életének fejlődését, gyarapodását. Erre törekszünk az idei évben is.

Sok sikert kívánunk a pályázóknak!

 

 

Budapest, 2024. február 21.

 

 

Czigler László

alpolgármester

 

Pályázati adatlap

Megosztás.
Megszakítás