kedd, július 16

Pályázati felhívás az újpesti civil szervezetek közösségi célú tevékenységének támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

 

 

Budapest  Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

az újpesti civil szervezetek közösségi célú tevékenységének támogatására

 

 

A pályázat célja:          A civil szervezetek által Újpesten szervezett rendezvények, programok költségeihez, a civil szervezet által nyújtott adományok költségeihez, működési feltételeit segítő tárgyi eszköz beszerzéséhez, valamint működési költségeik fedezéséhez való hozzájárulás.

 

Pályázók köre:            civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.)

önkormányzati rendelete alkalmazásában civil szervezet:

 1. a) az a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet, az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület  és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, valamint az az alapítvány,
 2. aa) amelynek székhelye vagy telephelye Újpest közigazgatási területén van, vagy
 3. ab) amely Újpesten működő önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
 4. ac) amely Újpesten működő, önálló szervezeti egységnek nem minősülő tagcsoporttal (cél szerinti tevékenységet végző közösséggel) rendelkezik, vagy
 5. ad) az aa)-ac) pontokban foglaltak hiányában Újpesten érdemi, cél szerinti közösségi tevékenységet fejt ki,

 

A pályázaton nem vehetnek részt:

 

 • azok a szervezetek, amelyek Újpest Önkormányzata felé elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig,
 • valamint azok a civil szervezetek, amelyek politikai tevékenységet folytatnak.

 

A pályázaton elnyerhető támogatás: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 • a civil szervezet hatályos létesítő okiratának másolatát,
 • a számlavezető bank által kiadott bankszámla igazolást,
 • terembérleti díjak támogatására beadott pályázat esetén csatolni kell a bérleti szerződés másolatát.

 

Pályázás módja:

 

Pályázni kizárólag írásban az  erre a célra rendszeresített adatlapon lehet.

A pályázatokat és mellékleteit 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A pályázat benyújtási határideje:

 1. április 30.

 

Egy civil szervezet  a civil támogatási keret és a sport támogatási keret közül évente csak az egyikből kaphat támogatást.

Az elszámoláshoz kizárólag a pályázati kiírást követő és 2023. december 31. közötti keltezésű számviteli bizonylatokat (számlákat) lehet benyújtani. (Kivételt képeznek azok a szervezetek, amelyek rendezvénye az ezen kívüli időszakra esik, és ezt a pályázati anyagukban előre jelezték.)

Támogatott pályázat esetén a civil szervezet köteles a támogatás teljes összegéről, az átadott pénzeszköz felhasználásáról írásban elszámolni szakmai beszámolóval és pénzügyi elszámolással.

 • A szakmai beszámoló kötelező elemei: (a benyújtott pályázat tartalma szerint)
 • tevékenység megnevezése;
 • a felhasználás konkrét célja;
 • tevékenység részletes leírása;
 • tevékenység részletes időpontjai;
 • tevékenység helyszíne;
 • résztvevők;
 • eredmények;
 • fényképek;
 • jelenlét igazolása;
 • aláírás, dátum, pecsét.
 • A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
 • számlaösszesítő, amely az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait tartalmazza;
 • az elszámolni kívánt költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatai;
 • a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló záradékolt bizonylatok (banki átutalást igazoló bankszámla kivonat vagy kiadási pénztárbizonylat) hitelesített másolatai;
 • hitelesített aláírási címpéldány másolata.

 

Benyújtás helye:       Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály

1042  Budapest, István út 14. I. 37.

 

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el. Alapítvány támogatásáról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határoz.

A támogatást elnyerő pályázókkal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt. A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.

Egyéb információk:

 • a pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. István út 15.) illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu).
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3138 és a 231-3101/112 telefonszámon.

 

Újpest, 2023. március 1.

Bedő Katalin

alpolgármester

 

adatlap

Megosztás.
Megszakítás