péntek, május 24

Telepengedélyezési és bejelentési eljárás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott – gazdálkodó szervezetek (pl,: cégek, egyéni vállalkozások stb.), jogi képviselők, költségvetési szervek, köztestületek, közigazgatási hatóságok számára az eljárásaink megindítására kizárólag elektronikusan, az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni:

Tájékoztató

Az eljárás menetéről:

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a telepet a jegyző nyilvántartásba veszi, a jogszabályi feltételek (a helyi építési szabályzat, ill. annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 18.§ (2) bek.-ében foglaltak) meglétének vizsgálatát követően.

A Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le.

A bejelentés / kérelem benyújtását megelőzően ajánlott az önkormányzat Főépítészi Irodájától – a pontos helyrajzi szám ismeretében – információ kérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzatok alapján a folytatni kívánt tevékenység az adott építési övezetben folytatható-e?

A bejelentést, ill. a telepengedély iránti kérelmet a formanyomtatványokon jelzett csatolandó mellékletekkel együtt a telep fekvése szerint illetékes Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványokon.

 

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

 

A csatolandó okiratok közül a telep használatának jogcímére vonatkozó okiratban ( pl. bérleti szerződés) kérjük, szíveskedjenek pontosan feltüntetni a telep címét (épület, emelet, ajtó stb.) hrsz.-t, elhelyezkedését, alapterületét, a helyiségek felsorolását, funkcióját (pl.:iroda, öltöző, műhely stb.) továbbá a szerződésekben, vagy külön megállapodásban kitérni a területhasználatra, a parkolóhelyek biztosítására.

A jegyző az ipartelepet telepengedély köteles tevékenység esetén a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a jogszabályi feltételek vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Nyilvántartás az ipartelepekről

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése (szolgáltató tevékenységet végző ipari tevékenység esetén)!

 

A hitelesítés kérésére két módon van lehetőség:

 • ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon történt előzetes egyeztetést követően, vagy
 • elektronikus úton benyújtott levél útján.

Utóbbi esetben a https://epapir.gov.hu elektronikus felületen keresztül, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának címezve lehet beküldeni a kérést, melynek a vásárlók könyve belső borítóján szereplő adatokat szükséges tartalmaznia, azaz: vásárlók könyve sorszáma tól-ig (betűk és számok); kereskedő / szolgáltató neve; székhelye; cégjegyzékszám / egyéni vállalkozói nyt.sz.; üzlet címe, használatbavétel ideje). Az ipari hatóság ez esetben elektronikus aláírással hitelesíti a vásárlók könyvét és a hitelesítésről szóló Igazolást az üzemeltető gazdálkodó szervezet tárhelyére küldi ki, mely Igazolást a vásárlók könyvéhez szükséges rögzíteni!

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszüntetést követően haladéktalanul bejelenteni, és – a telepengedély köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni.

 

Szolgáltatási díjak, illetékek:

 

 • A bejelentésköteles ipari tevékenység eljárása: illetékmentes. A bejelentésköteles ipari tevékenység adataiban bekövetkezett változás bejelentése: illetékmentes
 • A telepengedély iránti kérelem és a telepengedély nyilvántartásban feltüntetett adatainak módosításával kapcsolatos eljárás szolgáltatási díjköteles, melynek összege: 5.000.-Ft.

Az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által vezetett 12001008-01330556-00100002 számú számlaszámra utalással történhet.

A telepengedélyezési eljárásban résztvevő szakhatóságok eljárásai szintén igazgatási szolgáltatási díjkötelesek. (Az ügyek egyedi jellegére tekintettel érdemes az eljárásban részt vevő szakhatóságokat előzetesen megkeresni, érdeklődni a feltételeikről és az eljárás szolgáltatási díjairól.)

 

Ügyintézési határidő:

 • bejelentésköteles ipari tevékenységek esetében: 15 nap
 • telepengedélyköteles eljárásban: 30 nap

 

Döntés elleni fellebbezési határideje: Telepengedélyezési eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Az ügyfeleket megillető jogokat és és az ügyfeleket terhelő kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

Benyújtandó iFORM nyomtatvány elnevezései:

 • Ipari tevékenység folytatásának bejelentése (új bejelentés/változás bejelentése/megszűnés)
 • Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
 •  Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem (új kérelem/változás bejelentése/megszűnés)

 

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat, azaz bérleti szerződés (a tulajdoni lap kivételével);
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;
 •  30 napnál nem régebbi cégkivonat/egyéni vállalkozói igazolás (internetről letöltött is megfelel);
 •  Tevékenység leírás (technológiai leírás);
 • Helyszínrajz a végezni kívánt tevékenység pontos bejelölésével (amennyiben a bérleti szerződés nem tartalmazza);
 •  Eljárásban résztvevő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjainak befizetését igazoló dokumentumok (csak a telepengedély-köteles eljárás esetén);
 • Jelen eljárás szolgáltatási díjának befizetését igazoló irat (csak a telepengedély-köteles eljárás esetén);
 •  Környezetvédelmi tervfejezet (csak a telepengedély-köteles eljárás esetén).

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Cserteg-Mikola Györgyi
osztályvezető-helyettes
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/300

Gálik Magdolna
hatósági referens, ipari-kereskedelmi ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/274

Megszakítás