szerda, július 17

Állattartási és állatvédelmi ügyek

Kérjük, az időpontfoglalás előtt az alábbi tájékoztatót szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

Az állattartási és állatvédelmi témakörbe az alábbi ügyek intézése tartozik:

 • Állattartási ügyek
 • Állatvédelmi ügyek
 • Marhalevél kiállítása kérelemre. Marhalevél szükséges bármely verseny, vagy haszonállat (pl. ló, szarvasmarha, sertés, kecske) országon belüli szállításához.
 • Méhtartással kapcsolatos ügyintézés
 • Ebösszeírás

Állatvédelmi ügyekben kezdeményezett eljárásban a kérelemben az alábbi adatokat szükséges megjelölni:

 • az állattartó és az eb tartásának pontos helye, amelyre a panasz benyújtásra kerül,
 • a panasz pontos leírása,
 • a panaszos adatai, elérhetősége.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a beadványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

Általános tájékoztatás:

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni. Köteles az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása során tekintettel lenni korára, nemére és élettani állapotára, a megfelelő elhelyezésére, valamint a mozgása lehetőségének biztosítására. Az állat igényeinek megfelelő mozgástér biztosítása kiemelten fontos követelmény a kutyatartás során. Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagy testű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani, valamint a tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. A fentieken túlmenően az állattartó köteles gondoskodni az állat szakszerű gondozásáról. A szakszerű és jogkövető gondozás fogalomkörébe esik kutya esetén a mikrochippel történő egyedi megjelölése az eb 4 hónapos korától, valamint az eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás megléte és széles spektrumú féreghajtó szerrel történő kezelése.
Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének megakadályozásáról.
A sérelmesnek ítélt állattartással kapcsolatosan beérkezett panasz kivizsgálása a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján történik. Önkormányzatunk az állatvédelmi hatósági ügyek lefolytatásánál igénybe veszi a területi Állatvédelmi Liga munkatársainak segítségét is. Aki az állatvédelmi törvényben foglaltakat nem tartja be, azzal szemben az állatvédelmi hatóság eljárást kezdeményez, és az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót.
Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság mértékét, megállapításának módját, a kiszabására és felhasználására vonatkozó részletes szabályokat az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A bírság esetleges megfizetése nem mentesít az egyéb jogkövetkezmények alól! A bírság alapösszege 15.000 forint. Az állatvédelmi bírság alapösszege a kedvtelésből tartott állat esetében 75.000 forint. Fizetési kötelezettségek: Az állatvédelmi tárgyú panasz és közérdekű bejelentés illetékmentes.
A panasz és a közérdekű bejelentés eljárási ideje: 30 nap
A hivatalból indult állatvédelmi eljárás eljárási ideje: 60 nap
Jogorvoslati lehetőség: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 46. §-a alapján az állatvédelmi hatóság által hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen keresettel lehet élni.
Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

A marhalevél kiállítása kérelemre induló eljárás, amely illetékmentes. 

A kérelem elbírálása teljes eljárásban történik, az ügyintézés határideje 60 nap.

Az állattartó az alábbi esetekben köteles a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőnél az állat tulajdonjogának és forgalomképességének igazolására marhalevelet váltani:

– a zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére – korukra való tekintet nélkül -, ha 

1. az állatot, állatokat állatvásárra, -kiállításra, -díjazásra, más község területén történő legeltetésre vagy tulajdonosváltozás nélkül más község területén lévő tartási helyre hajtja vagy szállítja,

2. az állat(ok) tulajdonjogát másra átruházza (eladja, elcseréli, elajándékozza stb.), vagy bírósági ítélet, öröklés, illetőleg hagyomány útján annak tulajdonjogát megszerezte,

3. az állatot, állatokat, közfogyasztásra vagy közvágóhídon magánfogyasztásra történő levágatásra hajtja, illetőleg szállítani kívánja;

– a külföldi marhalevéllel továbbtartásra vagy tenyésztésre behozott állat(ok) részére – a külföldi marhalevél egyidejű bevonásával – beérkezésüktől számított nyolc napon belül;

– a közös marhalevélen jelzett állatokból azokra, amelyek értékesítése egyedenként vagy kisebb csoportokban történik.

A jegyző a méhtartást minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles az ideiglenesen leállított kaptárak elszállítását is a nyilvántartást vezető hatóságnál bejelenteni.

A méhészkedéssel kapcsolatos bejelentés illetékmentes.

A tevékenység nyilvántartásba vételének határideje a bejelentéstől számított nyolc nap.

A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat jogosult kezelni Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatokat.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Vonatkozó jogszabályok:

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

70/2003. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

 

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott – gazdálkodó szervezeteknek, jogi képviselőknek, költségvetési szerveknek, köztestületeknek, közigazgatási hatóságoknak – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján – 2018. január 01. napjától kötelező az ügyek elektronikus intézése, míg a magánszemélyeknek lehetőségük van az elektronikus irat benyújtására. Az elektronikus ügyintézésre az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján. Rendelkezésre álló iFORM nyomtatvány elnevezése:

 • Ebösszeíró adatlap
 • Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról
 • Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap
 • Lakott terület felett légi úton történő permetezés tényleges időpontjának és helyének bejelentése
 • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni: Tájékoztató

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:

Az időpontfoglalásnál kérjük, szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. Kérjük, szíveskedjen feltüntetni a Megjegyzés rovatban, – amennyiben folyamatban lévő ügye van – az ügyiratszámot, illetve az ügyintéző nevét.
A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap visszaigazolást. Amennyiben a lefoglalt időpont a későbbiekben nem megfelelő az Ön számára, úgy kérjük, szíveskedjen a foglalást a „Lemondás” gombbal törölni és új időpontot választani.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben egyáltalán nem kíván megjelenni a lefoglalt időpontban, úgy szíveskedjen törölni az időpontfoglalást a „Lemondás” gombbal, hogy az mások számára elérhető legyen.

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Bagyinszki Andrea
álladvédelmi ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/296

Megszakítás