péntek, május 24

Vásárok, piacok engedélyezése

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott – gazdálkodó szervezetek (pl,: cégek, egyéni vállalkozások stb.), jogi képviselők, költségvetési szervek, köztestületek, közigazgatási hatóságok számára az eljárásaink megindítására kizárólag elektronikusan, az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni:

Tájékoztató


Az eljárás menetéről:

 

Vásárt, piacot csak üzemeltetési engedély birtokában lehet üzemeltetni, a helyi termelői piac bejelentés alapján üzemeltethető. Nem tartozik a vonatkozó rendelet hatálya alá a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző húsz napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

Vásár, piac esetében az üzemeltetési engedély kérelem szükséges tartalmi elemeit a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet határozza meg.

 

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként az alábbi hivatalok vesznek részt:

 • Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály;
 • PMKH Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály;
 • PMKH Gödöllői Járási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Osztály;
 • BFKH IV. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály (Fogyasztóvédelmi Hatóság)

 

Szolgáltatási díjak, illetékek:

 • A hivatalunknál, jegyzői hatáskörben folytatott eljárások illetékmentesek. Az adatváltozás bejelentése: illetékmentes
 • A vásár, piac üzemeltetési engedélyezési eljárásában szakhatóságként részt vevő Budapest Főváros Kormányhivatala V. ker. Népegészségügyi Intézete szakhatóság eljárási díja: 30.000,-Ft (1/2009. (I.30.) EüM r. 1.sz. melléklet XI.17. alapján). A díjat – ugyanezen rendelet 2.sz. melléklet 11. sorban foglaltak alapján – a 10023002-00301253 számlaszámra történő átutalással lehet befizetni.

A jegyző mind a bejelentéshez kötött tevékenységekről (helyi termelői piac), mind az üzemeltetési engedéllyel rendelkező vásárokról, piacokról nyilvántartást vezet. A bejegyzett adatokról 2021.01.01. napjától az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján lehet tájékozódni (https://oknyir.kh.gov.hu).

Az üzemeltetőnek, fenntartónak az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a megszűnést 8 napon belül be kell jelenteni.

 

A tevékenység folytatására a bejelentést és az üzemeltetési engedély iránti kérelmet formanyomtatványon kell megtenni, illetve benyújtani.

 

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

 

Ügyintézési határidő:

 • bejelentésköteles tevékenység (helyi termelői piac) esetében: 15 nap
 • üzemeltetési engedélyköteles eljárásban (vásár, piac): 20 nap

Döntés elleni fellebbezési határideje: Működési engedélyezési eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a döntés közlésétől számított 15 napon belül. Az ügyfeleket megillető jogokat és az ügyfeleket terhelő kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

Benyújtandó iFORM nyomtatvány elnevezései:

 •   Vásári, illetve piac üzemeltetés iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

 • területhasználatra vonatkozó dokumentum;
 • vásár/piac üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irat;
 • önkormányzat képviselő-testületének határozata a vásár/piac létesítéséről;
 • vásár/piac helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;
 • működési rend;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot tud-e biztosítani;
 • az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI.17. pontjában előírt szolgáltatási díj (30.000,-Ft) befizetését igazoló dokumentum;
 • biztonsági terv (amennyiben fennálnak az 55/2009. Korm.r. 2.§ (3) bekezdésében leírtak).

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Cserteg-Mikola Györgyi
osztályvezető-helyettes
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/300

Gálik Magdolna
hatósági referens, ipari-kereskedelmi ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/274

Megszakítás