kedd, január 31

Születési név megváltoztatása

Kérjük, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatót az időpontfoglalás előtt.
 
A születési név megváltoztatását – kérelemre – a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály engedélyezi.
 
A születési név megváltoztatására irányuló eljárásban a kérelmező kizárólag a saját vagy kiskorú gyermeke születési nevének megváltoztatását kérelmezheti.
 
A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen lehet előterjeszteni az anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.
 
Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Amennyiben a szülők elváltak, kiskorú gyermek esetében mindkét szülő hozzájárulása szükséges a név megváltoztatásához. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták, és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. 14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása is szükséges.
 
A nyomtatványt az anyakönyvvezető, illetve a hivatásos konzuli tisztviselő biztosítja. A kérelem tartalmazza:
 

  • a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét;
  • amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
  • a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
  • a kérelem indokolását;
  • nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező – születési családi vagy utónevének megváltoztatását – korábbi eljárásban engedélyezték-e.
  • születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni.
  •  

 
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.
 
A szülő családi nevének megváltozását a kiskorú gyermek születési anyakönyvi bejegyzésébe akkor is fel kell jegyezni, ha a szülő nem kérte a névváltoztatás hatályának a kiskorú gyermekre történő kiterjesztését vagy a gyermek nem a névváltoztatással érintett szülő születési családi nevét viseli. Ezért a kérelemben a kérelmezőnek a kiskorú gyermekei adatairól nyilatkoznia szükséges.
 
A név választásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a névváltoztatás engedélyezése nem sértheti a kérelmező közvetlen környezetében élő személyek (kivételt képez, ha a kérelem az egyenes ági felmenő családi nevének felvételére irányul) névviseléshez való jogát. Ha a kérelem egy konkrét személy nevének a felvételére irányul (pl. nevelőszülő) az érintett személynek (pl. nevelőszülőnek) a névváltoztatásához hozzá kell járulnia, azaz a kérelmet alá kell írnia.
 
A névváltoztatás engedélyezésének feltétele a külföldön történt anyakönyvi események (születés és házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat) hazai anyakönyvezése.
 
FONTOS VÁLTOZÁS AZ ELJÁRÁSI KÖLTSÉGRŐL!
 
A névváltoztatási eljárásért egységesen – függetlenül attól, hogy korábban az ügyfélnek már engedélyezésre került névváltoztatás – 10 000 forint összegű igazgatási, szolgáltatási díjat kell fizetni.
2022. január 1. napjától illetékmentes az eljárás, ha a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kéri.
A korábbi szabályozástól eltérően a 10 000 forintot nem illetékbélyeg formájában kell a kérelmen megfizetni, hanem Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalással kell a névváltoztatási kérelem benyújtása előtt megfizetni.
 
A számlaszám: 10023002-00299592-00000000
 
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a „névváltoztatás” megjelölést, továbbá a névváltoztatással érintett személy születési nevét. Ha az érintett házassági nevet is visel, akkor a házassági nevet is rögzíteni szükséges a születési név előtt, az ügyfél beazonosíthatósága érdekében.
 
Példák az átutalási megbízás közlemény rovatára:
 
Névváltoztatás Nagy Gézáné sz. Varga Irma
Névváltoztatás Kovács Géza
Névváltoztatás Kovács-Takács Anikó sz. Takács Anikó
 
Amennyiben a névváltoztatást kérelmező személy kéri a névváltoztatás hatályát kiterjeszteni kiskorú gyermekei családi nevére is, a közlemény rovatban elegendő a főkérelmező nevét feltüntetni, nem kell a kiskorú gyermekek nevét is rögzíteni.
 
Kiskorú gyermek, vagy gondnokolt névváltoztatási ügyében a közlemény rovatban minden esetben a gyermek születési neve vagy a gondnokolt házassági és születési neve kerüljön megjelölésre.
 
Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában akkor is a névváltoztatással érintett személy névadatait tüntessék fel, ha az átutalást nem az érintett, hanem más személy teljesíti, figyelemmel arra, hogy minden ügyiratot a névváltoztatással érintett személy teljes nevén (házassági név és/vagy születési név) tartunk nyilván.
 
Az eljárás igazgatási, szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki kivonat másolatát szíveskedjenek a névváltoztatási kérelem benyújtásakor az anyakönyvvezetőnek átadni, aki a banki bizonylat másolatát csatolni fogja a névváltoztatási kérelemhez.
 
Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie. Ha a nagykorú ügyfél apjának vagy anyjának névváltoztatási eljárásban változott meg a születési neve, akkor a szülő névváltoztatásával járó adatváltozás átvezettetéséről az ügyfél erre irányuló kérelemére lehet intézkedni. Az eljárás 2021.01.01. napjától illetékmentes.
 
Az anyakönyvvezető a kérelmet 5 napon belül felterjeszti az elbírálásra illetékes anyakönyvi szervnek.
 
A névváltoztatásról az anyakönyvi szerv okiratot állít ki. Akinek a névváltoztatását engedélyezték, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni.
 
A névváltoztatási eljárásban fellebbezési lehetőség nincs. Akinek a jogát sérti a döntés, bírósághoz fordulhat keresettel.
 
A névváltoztatási eljárással kapcsolatban további fontos információkat a Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály honlapján (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/allampolgarsagi-es-anyakonyvi-foosztaly) találnak.
 
A születési névváltoztatási eljárással kapcsolatban további felvilágosítást az anyakonyv@ujpest.hu e-mail címen kérhetnek.
 
 
A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:
 
Az időpontfoglalásnál kérjük szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap válaszlevet. Amennyiben a lefoglalt időpont a későbbiekben nem megfelelő az Ön számára, úgy kérjük, szíveskedjen az időpontot a „Lemondás” gombbal törölni és új időpontot választani.
 
Kérjük továbbá, hogy amennyiben az adott üggyel kapcsolatosan egyáltalán nem kíván megjelenni az adott időpontban, úgy szíveskedjen törölni az időpontfoglalást a „Lemondás” gombbal, hogy az lefoglalható legyen mások számára. 
 

Vonatkozó jogszabályok:

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Merkwart Annamária
csoportvezető

Badari Krisztina
anyakönyvvezető

Hortobágyi Noémi
anyakönyvvezető

Bácsi Diána
anyakönyvvezető

Csorbáné Pásztor Zsuzsanna
anyakönyvvezető

Megszakítás