vasárnap, december 4

Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás

A bejegyzett élettársi kapcsolat csak azonos nemű személyek között jöhet létre. Ahhoz, hogy a kapcsolatot hivatalossá tegyék szándékukat együtt, és személyesen kell bejelenteni. Igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes előfeltételeit.

 

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.

 

A törvény nem ír elő várakozási időt a bejelentés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése között. Az eljárás során készített jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes.

 

A bejelentéshez szükséges iratok:

 

·         érvényes személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél,

·         a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), amennyiben rendelkeznek vele,

·         születési anyakönyvi kivonatok,

·         családi állapot igazolása (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy a házasságot felbontó jogerős bírói ítélet, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halottai anyakönyvi kivonata vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Magyar állampolgárok esetében a hajadon és nőtlen családi állapotot nem kell külön igazolni.)

 

Hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetében a többletszolgáltatás díja:

 

·         Nem 04. kerületi lakosok esetében 20 000 forint,

·         04. kerületi lakosok esetében 1 000 forint, amennyiben a felek valamelyike a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentést megelőzően legalább hat hónapja állandó 04. kerületi lakóhellyel rendelkezik.

 

Az anyakönyvvezető külső helyszíni bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél csak illetékességi területén, azaz Budapest 04. kerületben működhet közre. Külső helyszínen történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás díja 04. kerületi lakosok számára 25 000, nem 04. kerületi lakosok számára 50 000 forint.

 

A többletszolgáltatás díjának befizetése az alábbi módokon lehetséges:

 

·           A Polgármesteri Hivatal pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával,

·           Átutalással (Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01330556-00100002),

·           Postai csekken.

 

A választott fizetési módot a jegyzőkönyvfelvételkor kell megadni.

 

 

Amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjfizetési kötelezettség alá esik, úgy a díjat a szándék bejelentését követő 15 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat részére. Ennek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell. Amennyiben a szertartás időpontját megelőző 30 napon belül visszalépnek, vagy a szertartáson nem jelennek meg, úgy részükre a megfizetett díjat nem lehet visszafizetni.

 

Kerületünkben önálló rendezvényszervező iroda működik, amely különböző szolgáltatásokat nyújt a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez, külön díjazások ellenében. A részletekről a rendezvényszervező, Cseppentőné Horváth Valéria tud felvilágosítást nyújtani. Érdeklődni ügyfélfogadási időben személyesen és a 231 31 01/119 melléken lehet.

 

 

Külföldi állampolgárok esetében bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése:

 

A hatályos jogszabályok szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére és érvényességére, valamint annak joghatásaira, ide nem értve a névviselést, a házasságra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazását rendeli el.

 

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nem akadálya, és annak érvényességét nem érinti, ha a leendő bejegyzett élettárs személyes joga az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatának jogintézményét nem ismeri, feltéve, hogy

1.       a magyar állampolgársággal nem rendelkező leendő bejegyzett élettárs igazolja, hogy személyes joga szerint házasságkötésének nem lenne akadálya, és

2.      legalább az egyik leendő bejegyzett élettárs magyar állampolgár vagy belföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik.

 

A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásaira a fenti két esetben a magyar jogot kell alkalmazni.

 

 

Külföldi állampolgárok esetében a fentieken kívül szükséges iratok:

·         tanúsítvány, amely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, állampolgárságát, családi állapotát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes akadálya nincs.

·         a családi állapotot abban az esetben is külön igazolni kell (hajadon és nőtlen családi állapot esetében is), ha azt a tanúsítvány már tartalmazza.

 

Az okmányokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. A fordítás akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda vagy konzul fordította és hitelesítette.

A külföldi okiratok elfogadhatóságát a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgálja, melynek ügyintézési ideje 30 nap.

Amennyiben az okiratok kölcsönös elfogadhatósága tárgyában nincs kétoldalú egyezményünk az illető országgal, akkor szükséges a benyújtandó okiratokra az ott működő magyar külképviselet részéről történő konzuli felülhitelesítés.

Ha az adott állam nem részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének mellőzéséről szóló hágai (“APOSTILLE”) egyezménynek a külföldi hatóság által kiállított tanúsítványt, illetve okiratot felettes szerv kell, hogy felülhitelesítse, “Apostille”-lel lássa el.

 

Amennyiben a külföldi állampolgár a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, tolmács közreműködése szükséges mind a bejegyzett élettársi kapcsolat iránti szándék bejelenéséhez, mind a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor is.

 

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Merkwart Annamária
csoportvezető

Bácsi Diána
anyakönyvvezető

Badari Krisztina
anyakönyvvezető

Hortobágyi Noémi
anyakönyvvezető

Megszakítás