kedd, január 31

Házassági szándék bejelentése

Kérjük, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatót az időpontfoglalás előtt.

A házasulóknak házasságkötési szándékukat együtt és személyesen kell bejelenteni. Igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes előfeltételeit.
A bejelentéshez szükséges iratok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél,
 • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), amennyiben rendelkeznek vele,
 • születési anyakönyvi kivonatok,
 • családi állapot igazolása:
 • Magyar állampolgárok esetében a nőtlen és hajadon családi állapotot nem kell külön igazolni.
 • Elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírósági ítélet,
 • Özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
 • a felmentéseket igazoló dokumentumok (például terhességi kiskönyv).
 • amennyiben valamelyik félnek külföldi lakcíme van, a külföldi lakcím szerint illetékes hatóság által kiállított családi állapot igazolás.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 1 évig érvényes. Indokolt esetben az Önkormányzat jegyzője a kötelező 30 napos várakozási idő alól felmentést adhat.

Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések esetében a többletszolgáltatás díja:

 • Nem 04. kerületi lakosok esetében 20 000 forint,
 • 04. kerületi lakosok esetében 1 000 forint, amennyiben a házasulók valamelyike a házassági szándék bejelentést megelőzően legalább hat hónapja állandó 04. kerületi lakóhellyel rendelkezik.

Az anyakönyvvezető külső helyszíni házasságkötésnél csak illetékességi területén, azaz Budapest 04. kerületben működhet közre. Külső helyszínen történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 04. kerületi lakosok számára 25 000, nem 04. kerületi lakosok számára 50 000 forint. Amennyiben külső helyszínen szeretnének házasságot kötni, kérem, szíveskedjenek az időpontfoglalás előtt az anyakonyv@ujpest.hu e-mail címen felvenni a kapcsolatot az anyakönyvvezetővel.

A többletszolgáltatás díjának befizetése az alábbi módokon lehetséges:

 • A Polgármesteri Hivatal pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával,
 • Átutalással (Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01330556-00100002),
 • Postai csekken.

A házasulók által választott fizetési módot a jegyzőkönyvfelvételkor kell megadni.

Amennyiben a házasságkötés díjfizetési kötelezettség alá esik, úgy a díjat a szándék bejelentését követő 15 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat részére. Ennek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell. Amennyiben a szertartás időpontját megelőző 30 napon belül visszalépnek, vagy a szertartáson nem jelennek meg, úgy részükre a megfizetett díjat nem lehet visszafizetni.

A házasságkötő terem 70 fő (ebből 50-55 fő ülőhely) befogadására alkalmas.

Kerületünkben önálló rendezvényszervező iroda működik, amely különböző szolgáltatásokat nyújt a házasságkötésekhez, külön díjazások ellenében. A részletekről a rendezvényszervező, Cseppentőné Horváth Valéria tud felvilágosítást nyújtani. Érdeklődni ügyfélfogadási időben személyesen és a 231 31 01/119 melléken lehet.

Külföldi állampolgárok esetében a fentieken kívül szükséges iratok:

 • családi állapot igazolás (hajadon és nőtlen családi állapot esetében is),
 • nem magyar állampolgár nyilatkozata, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya.

Ajánlott tanúsítvány csatolása is, amely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, állampolgárságát, családi állapotát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésnek törvényes akadálya nincs

Amennyiben az okiratok kölcsönös elfogadhatósága tárgyában nincs kétoldalú egyezményünk az illető országgal, akkor szükséges a benyújtandó okiratokra az ott működő magyar külképviselet részéről történő konzuli felülhitelesítés.
Ha az adott állam nem részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének mellőzéséről szóló hágai ("APOSTILLE") egyezménynek a külföldi hatóság által kiállított tanúsítványt, illetve okiratot felettes szerv kell, hogy felülhitelesítse, "Apostille"-lel lássa el.
Az okmányokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. A fordítás akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda vagy konzul fordította és hitelesítette.

A külföldi okiratok elfogadhatóságát a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgálja, melynek ügyintézési ideje 30 nap. Az okiratok elfogadásáról szóló döntésének az anyakönyvvezetőhöz való visszaérkezését követően tűzhető ki a házasságkötés időpontja, mely esetében is figyelembe kell venni a kötelező 30 napos várakozási időt.

Amennyiben a külföldi állampolgár a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, tolmács közreműködése szükséges mind a házassági szándék bejelentéséhez, mind a házasságkötéskor.

Amennyiben a vőlegény vagy a menyasszony nem magyar állampolgár a weboldalon keresztül történő időpontfoglalásra nincs lehetőség. Ebben az esetben a jegyzőkönyvfelvétel időpontjával kapcsolatban kérem, szíveskedjenek az anyakonyv@ujpest.hu e-mail címen felvenni a kapcsolatot az anyakönyvvezetővel.

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szól 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:
Az időpontfoglalás során két időpontot kell kiválasztani: először a házassági szertartás időpontját, másodszor a házassági szándék bejelentésének (azaz a jegyzőkönyvfelvételnek) az időpontját. (Például: amennyiben márciusban szeretnének házasságot kötni, kiválasztanak egy márciusi házassági szertartás időpontot, majd a házassági szándék bejelentésére a program által felkínált időpontok közül választhatnak.)

Az időpontfoglalásnál kérjük szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap válaszlevet.

Amennyiben a házassági szándék bejelentésének (azaz a jegyzőkönyv-felvételének) az időpontja a későbbiekben nem megfelelő az Önök számára, módosítani az „Időpont módosítása” gombbal lehet.
Amennyiben a házassági szertartás időpontja nem megfelelő Önöknek, a házassági szertartás időpontját törölni kell a „Lemondás” gombbal (ebben az esetben mindkét időpont törlésre kerül) és új időpontot kell kiválasztani a házassági szertartásra és egyben a házassági szándék bejelentésére is.

Kérjük továbbá, hogy amennyiben az adott üggyel kapcsolatosan egyáltalán nem kívánnak megjelenni az adott időpontokban, úgy szíveskedjenek törölni az időpontfoglalást a „Lemondás” gombbal, hogy az lefoglalható legyen mások számára.

A házassági szándék bejelentésével, illetve a weboldalon keresztül történő időpontfoglalással kapcsolatban további felvilágosítást az anyakonyv@ujpest.hu e-mail címen kérhetnek.

Vonatkozó jogszabályok:

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Merkwart Annamária
csoportvezető

Bácsi Diána
anyakönyvvezető

Badari Krisztina
anyakönyvvezető

Hortobágyi Noémi
anyakönyvvezető

Csorbáné Pásztor Zsuzsanna
anyakönyvvezető

Megszakítás