kedd, június 25

Hirdetmény- Újpest Településképi Rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv felülvizsgálatának jóváhagyásáról tájékoztatás

Pinterest LinkedIn Tumblr +

H I R D E T M É N Y

 

Újpest Településképi Rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv felülvizsgálatának
jóváhagyásáról tájékoztatás

 

Tájékoztatjuk, hogy Újpest településkép érvényesítési eszközeinek felülvizsgálata befejeződött, Újpest Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a településkép védelméről szóló rendelet elkészült, annak véleményeztetését Újpest Önkormányzata lefolytatta, valamint azokat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. június 24-i ülésén jóváhagyta.

Újpest településképi dokumentumaival együtt kell alkalmazni az újpesti építészeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló 28/1996.(IX.30) számú, valamint az emléktáblaállításról szóló 28/2017.(XII.18) számú önkormányzati rendeleteket, ezért az azokban javasoltak összhangba hozása is szükséges volt, ezen rendeletek módosításáról is döntött a Képviselő-testület a fenti ülésén.

Az új településképi dokumentumok, valamint a velük együtt alkalmazandó rendeletek módosításai 2021. augusztus 1-én lépnek hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

 

A településképi rendelet a településkép védelmét a településképi szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények meghatározásával, és önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készült.

A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv meghatározza Újpest településkarakter településképi jellemzőit, az elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, és a településképhez illeszkedő építészeti elemek formájában tesz javaslatot a településkép minőségi formálására.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 43/B. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatom a településkép formálására szolgáló elhatározások elfogadott dokumentumaival kapcsolatban:

 

A jóváhagyott településkép érvényesítési eszközökben az alábbi változásokat emeljük ki a hatályos elhatározásokhoz képest:

 1. A hatályos dokumentumokon eszközölt változtatásokat elsősorban tekintettel azok gyorsított eljárásban történő készítésére, és a szakmailag addig ismeretlen településkép formálási rendelkezésekre, valamint azok jóváhagyása óta eltelt időszak mindennapi használata alapján szerzett szakmai tapasztalatokra szükségessé vált (elsősorban) a TKR-ben foglaltak felülvizsgálata.
  A településkép érvényesítő dokumentumok monitorozása érdekében az önkormányzat a honlapján nyilvános értékelő felületet működtetett, az eltelt időszakban erre a felületre több észrevétel is érkezett, indokolttá vált a felülvizsgálat során ezek kezelése, szükség szerinti átvezetése.
  A Fővárosi Önkormányzattal a megosztott településrendezési és képi jogkörökben külön-külön rendelkezéseket állapítanak meg a döntéshozók, amelyek egymásra épülnek, illetve nem lehetnek egymással ellentétesek. Időközben a Főváros településkép védelmi elhatározásai is többször módosultak, ezért ezekkel is meg kellett teremteni az összhangot.
 2. Jelentős mértékben kibővült a fogalommeghatározás az épített örökség helyi védelmével, valamint a reklámokkal kapcsolatos fogalmakkal.
 3. A helyi kerületi védelem
  Alapvetően átfogó változtatás nem történt, csak pontosítások történtek a célok és feladatok, a fajtái, a védelem alá helyezés, illetve megszüntetés szabályai, a megjelölés módjának, a védett érték megmaradását célzó, a tulajdonost, építtetőt a beruházás előkészítése, tervezése és kivitelezése során érintő egyedi építészeti követelmények, valamint az Újpesti Értékvédelmi Támogatási Rendszer alkalmazásának előírása, elemeinek, eljárásrendjének meghatározásában.
  A helyi kerületi területi védettség alá tartozó értékek, valamint a helyi kerületi egyedi védett épületek, építmények, építményrészek, egyéb elemek változatlanok maradtak, ezek átfogó felülvizsgálatára, esetleges bővítésére a későbbiekben, egy átfogó értékvédelmi felülvizsgálat során kerülhet majd sor.
 4. A településkép szempontjából meghatározó területek részben pontosításra kerültek és egyes kert és kisvárosias településképi karakterke között térképi pontosítások és karakter előírás kiegészítések kerültek a rendeletbe.
  A teljes kerület karakter területbe sorolásával minden kerületrészben érvényesíteni kell a településképi előírásokat.
 5. A településképi előírások érvényesítésénél törekedtünk arra, hogy az egységes településképi megjelenés elősegítése érdekében a többlakásos, társasház jellegű épületek megjelenését az egyedi, utólagos fejlesztések (ablakcsere, légkondicionálóberendezés kültéri egysége, előtető létesítése, erkélybeépítés, színezés) ne változtathassák meg kedvezőtlenül, ezért ezeknél az egész épületre egységes építészeti terv alapján lehet majd egyedileg az egyes fejlesztéseket végrehajtani.
 6. A reklámokkal kapcsolatban időközben sok felsőbb szintű jogszabályi előírás változás történt, ezért ezen fejezet előírásai sok esetben jelentősen módosultak. Továbbra is kötelező minden 2 m2-nél (a városközpont területén 1 m2-nél) nagyobb reklám előzetes településképi engedélyeztetése.
 7. A kötelező szakmai konzultációs eljárás menete egyszerűsödött. Kiegészült azzal, hogy pozitív döntés szükséges a további településképi eljárások kezdeményezéséhez, valamint, hogy minden lakóépület egyszerűsített bejelentéssel történő építését megelőzően kötelező a szakmai konzultáció (meglévő bővítésénél is). Kivezetésre került a beépítési előírás.
 8. A településképi véleményezési eljárások körében megmaradtak kötelezően az építési engedélyeztetési eljárásokat megelőző, valamint a reklámokkal és a rendeltetés-módosítás változtatásaival kapcsolatos eljárások.
 9. A településképi bejelentési eljárások köreit pontosítja a rendelet az egyes településképi karakter területek és az értékvédelem alatt álló épületek vonatkozásában.
  A rendelet kiegészült a településképi bejelentési eljárást követő hatósági bizonyítvány kérelmezésével, és kiadásával kapcsolatos előírásokkal.
 10. A településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatban a rendelet a megváltozott felsőbb jogszabálykörnyezettnek megfelelő szigorításokat tartalmaz.

 

Az egyéb településfejlesztéssel, -rendezéssel és -képpel kapcsolatos közösségi javaslataikat, észrevételeiket az alábbi címek bármelyikén megtehetik:

E-mail: foepitesz.iroda@ujpest.hu

postacím: 1041 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda

továbbá a TAK/TKR-hez egy monitoring felületet üzemeltetünk honlapunkon a Főépítészi Iroda https://ujpest.hu/foepiteszi-iroda/#1606389410524-92ea510e-3f48 aloldalán elérhetően.

 

Köszönöm megtisztelő részvételüket Újpest településképének alakításában!

Újpest 2021. július

 

Déri Tibor
polgármester

Budapest Főváros IV. kerület
Újpest Önkormányzata

Megosztás.
Megszakítás