csütörtök, július 25

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának hirdetménye az óvodai felvételekről

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának

 

H I R D E T M É N YE az óvodai felvételekről

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-a alapján.

 

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető /Nkt. 8. § (1) bek./.

A Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a fővárosi kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja /Nkt. 8.§ (2) bek./.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. /Rendelet 20. § (2) bek./

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 

– A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. /Rendelet 20.§ (2) bek./.

– Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik /Nkt. 49. § (1) bek./.

– A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát /Nkt. 72. §. (2) bek./.

– A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni!

– A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

– Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el, ami miatt szabálysértési felelősségre vonásnak van helye (2012. évi II.tv. 247.§).

 

A beíratás időpontja: 2022. április 25-29.

 

A járványhelyzetre való tekintettel a beiratkozás ideje és módja változhat!

 

– A beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát /Rendelet 20. § (3) bek./, nem magyar kiskorú állampolgár óvodai beíratásánál a szülőnek dokumentumokkal kell igazolnia azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén /Nkt. 92. § (1)-(8) bek./.

 

– A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet /Nkt. 47. § (3) bek./.

 

Újpesten működő, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét biztosító óvodák:

 

  • Újpesti Ambrus Óvoda (1047 Budapest, Ambrus Z. u. 2.)

SNI típusa:   – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–     Újpesti Aradi Óvoda (1043 Budapest, Aradi u. 9.)

SNI típusa:    – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–      Újpesti Aranyalma Óvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.)

SNI típusa:    – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–     Újpesti Bőrfestő Óvoda (1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.)

SNI típusa:    – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–    Újpesti Dalos Ovi Óvoda (1044 Budapest, Ugró Gyula sor 5. )

SNI típusa:    – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–      Újpesti Deák Óvoda (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 95.)

SNI típusa:    – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– mozgásszervi fogyatékos,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

 

–      Újpesti Homoktövis Óvoda (1048 Homoktövis u. 102.)

SNI típusa:   – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–      Újpesti Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda (1043 Budapest, Nyár u. 6.)

SNI típusa:     – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–     Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.)

SNI típusa:     – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–      Újpesti Liget Óvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.)

SNI típusa:      – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–        Újpesti Nyár Óvoda (1043 Budapest, Nyár u. 14.)

SNI típusa:     – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–        Újpesti Park Óvoda (1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 46.)

SNI típusa:      – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–        Újpesti Viola Óvoda (1042 Budapest, Viola u. 11-13.)

SNI típusa:      – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

–        Újpesti Virág Óvoda (1043 Budapest, Virág u. 30.)

SNI típusa:      – érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó,

– enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavar,

– egyéb pszichés fejlődési zavar.

 

Az intézmények felvételi körzethatárai megtalálhatók a www.ujpest.hu honlapon, az intézmények → nevelési, oktatási intézmények címszó alatt.

 

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.

A Főváros több kerületében működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelő óvoda.

 

Nemzetiségi nyelvű, illetve idegen nyelven is nevelő óvodák:

 

– III. ker. Bárczi Géza u. 1. Óbudai Mesevilág Óvoda (német)

– III. ker. Bécsi út 236. Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvoda (német)

– IV. ker. Lakkozó u. 3. Újpesti Park Óvoda Lakkozó Tagóvodája (német)

– VI. ker. Városligeti fasor 28. Fasori Kicsinyek Óvodája (német)

– VII. ker. Rózsák tere 6-7. Nicola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda,

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (szerb)

– XI. ker. Kecskeméti J. u. 11-15. Kelenvölgyi Óvoda (német)

– XI. ker. Gazdagréti tér 2/a. Gazdagréti Szivárvány Óvoda (német)

– XII. ker. Normafa út 30-32. Normafa Óvoda (német)

– XIII. ker. Lomb u. 1-7. Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda,

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (szlovák)

– XIV. ker. Bolgárkertész u. 12. Óperenciás Óvoda (német)

– XIV. ker. Kántorné sétány 1-3. Horvát Óvoda,

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (horvát)

– XVI. ker. Baross u. 141. Szentmihályi Játszókert Óvoda (német)

– XVII. ker. Újlak u. 114. Rákosmenti Csillagszem Óvoda – Kindergarten Csillagszem von Rákosmente (német)

– XVIII. ker. Építő u. 5. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda – Pestszentlőrincer Kindergarten Cseperedő (német)

– XVIII. ker. Vándor S. u. 7. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda – Pestszentlőrincer Kindergarten Vándor (német)

– XVIII. ker. Csolt u. 4. Pestszentimrei Vackor Óvoda – Kindergarten Vackor (német)

– XX. ker. Baross u. 79. Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (német)

– XXI. ker. Árpád u. 2. Csodakút Egyesített Óvoda Népművészeti – Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvodája (német)

– XXIII. ker. Szitás u. 99. I. sz. Összevont Óvoda (német)

– XXIII. ker. Templom u. 10. I. sz. Összevont Óvoda (német)

 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). /Nkt. 49.§ (3) bek./

 

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot /Rendelet 20. § (9) bek./.

 

Ha az óvodavezető felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. /Rendelet 20. § (10) bek./

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, az elutasításra vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2022. május 30-ig..

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül érdeksérelemre hivatkozással eljárást indíthat, melyet az óvodavezetőnél nyújthat be /Nkt. 37. §/.

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával – a benyújtástól számított nyolc napon belül – elbírálás céljából, önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

A nevelési év első napja:

 

  1. szeptember 1.

 

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Újpest, 2022. március

 

  Bedő Katalin

alpolgármester

H I R D E T M É N Y óvodai felvételről 2022

Megosztás.
Megszakítás