péntek, május 24

Kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentése, engedélyezése

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott – gazdálkodó szervezetek (pl,: cégek, egyéni vállalkozások stb.), jogi képviselők, költségvetési szervek, köztestületek, közigazgatási hatóságok számára az eljárásaink megindítására kizárólag elektronikusan, az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni:

Tájékoztató


Az eljárás menetéről:

Az a kereskedő, aki engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a Ker. tv. 3.§ (4) bek.-e alapján maga választhatja meg.

A kereskedelmi tevékenység formája szerint eljáró illetékes hatóság:

 • Az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység továbbá a közterületi és közvetlen értékesítés* esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
 • A Kormány kereskedelmi hatóságként a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli** kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem***az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A kereskedelmi tevékenység

 • az üzletköteles termékek (210/2009. Korm.r. 3. sz. mellékletében szereplő) forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel,
 • egyéb esetben (nem üzletköteles termékek forgalmazása esetén) az üzemeltetésre irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentést követően folytatható.

 

 Vendéglátó üzletekre vonatkozó követelmények:

Felhívjuk a meglévő és leendő vendéglátó üzletek üzemeltetőit, hogy a vendéglátó üzletekre vonatkozóan a közelmúltban több jogszabály is módosult, ezáltal új kötelezettségeik keletkeztek!

Ezzel kapcsolatban részletes információt a https://info.ntak.hu/vendeglatas oldalon találnak.

A Korm. r. 6. sz. melléklete tartalmazza a kereskedő által forgalmazható termékköröket. A 3.sz. melléklet a kizárólag üzletben forgalmazható – ezáltal működési engedélyköteles – termékek felsorolását tartalmazza.
A jegyző mind a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről, mind a működési engedéllyel rendelkező üzletekről nyilvántartást vezet. A kereskedőkről bejegyzett adatokról 2021.01.01. napjától az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján lehet tájékozódni (https://oknyir.kh.gov.hu).

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni.

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése!

(Kivéve: csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés esetén.)

A hitelesítés kérésére két módon van lehetőség:

 • ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon történt előzetes egyeztetést követően, vagy
 • elektronikus úton benyújtott levél útján.

Utóbbi esetben a https://epapir.gov.hu elektronikus felületen keresztül, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának címezve lehet beküldeni a kérést, melynek a vásárlók könyve belső borítóján szereplő adatokat szükséges tartalmaznia, azaz: vásárlók könyve sorszáma tól-ig (betűk és számok); kereskedő / szolgáltató neve; székhelye; cégjegyzékszám / egyéni vállalkozói nyt.sz.; üzlet címe, használatbavétel ideje). A kereskedelmi hatóság ez esetben elektronikus aláírással hitelesíti a vásárlók könyvét és a hitelesítésről szóló Igazolást az üzemeltető gazdálkodó szervezet tárhelyére küldi ki, mely Igazolást a vásárlók könyvéhez szükséges rögzíteni!

A kereskedelmi tevékenység folytatására a bejelentést és a működési engedély iránti kérelmet formanyomtatványon kell megtenni, illetve benyújtani.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

A kereskedelmi hatósági eljárás: illetékmentes.

Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése: illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

 • bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységek esetében: 15 nap
 • működési engedélyköteles eljárásban: 25 nap

Döntés elleni fellebbezési határideje: Működési engedélyezési eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Az ügyfeleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Leggyakrabban használt fogalmak a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. alapján:

 • *közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén;
 • **üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak – annak kifejezett kérése nélkül – a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;
 • ***csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre;
 • közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység; 
 • mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz; 
 • üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; 

 

Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít, például:

 • az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és fogalomba hozataláról szóló 20/2021. (V.17.) AM rendelet,
 • a nemesfémtárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet,

Vonatkozó jogszabályok:

Benyújtandó iFORM nyomtatvány elnevezései:

 • Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (új bejelentés/változás bejelentése/megszűnés)
 • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához (új kérelem/változás bejelentése)

 

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogszerűségét igazoló okirat, pl.: bérleti szerződés, ingatlan használati megállapodás; saját tulajdonban lévő üzlet esetén az ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés;
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat/egyéni vállalkozói igazolás (internetről letöltött is megfelel)
 • Működési engedélyezési eljárás esetén kérem, szíveskedjenek közölni:

Az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök nevét, elérhetőségét (tel., email).

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Cserteg-Mikola Györgyi
osztályvezető-helyettes
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/300

Gálik Magdolna
hatósági referens, ipari-kereskedelmi ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/274

Megszakítás