péntek, május 24

Birtokvédelmi ügyek

Kérjük, az időpontfoglalás előtt az alábbi tájékoztatót szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban Ptk.)alapján, a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom).
1.) A tilos önhatalom ellen a birtokos – a birtok megvédéséhez szükséges mértékben – önhatalommal is felléphet. Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalommal akkor lehet fellépni, ha a más birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná.
2.) Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól. A bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt.
3.) A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését a tényleges birtoklási helyzet alapján.
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet értelmében a birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.
A kérelemnek – kötelezően – tartalmaznia kell:

 • a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását, vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXII. tv. szerinti hitelesítését.
 • annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (továbbiakban ellenérdekű fél)
 • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
 • a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
 • a birtoksértés időpontjára történő utalást, mikor történt, és mióta tart.
 • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg csatolni kell a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat (például: fénykép, irat, tanúnyilatkozat stb.), és képviselő eljárása esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
A papír alapon előterjesztett birtokvédelmi kérelmet, valamint mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a kérelmező a birtokvédelmet kéri.
A kérelem benyújtásának módja:
A gazdálkodó szervezeteknek, jogi képviselőknek, költségvetési szerveknek, köztestületnek, közigazgatási hatóságoknak – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján – 2018. január 01. napjától kötelező az ügyek elektronikus intézése, míg a magánszemélyeknek lehetőségük van az elektronikus irat benyújtására.
Természetes személy ügyfelek a kérelmet postai úton is benyújthatják a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzőjének – a hatáskör gyakorlójának – címezve (1041 Budapest, István út 14.), vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálatán.
Az eljárás megindulásának napja:

 • a benyújtott kérelem esetén a jegyzőhöz történő megérkezést követő nap

Az eljárás menete:
A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat nyilatkozattétel céljából megküldi az ellen-érdekű félnek.
Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet.
A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat a bizonyítási eljárási időn belül fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján határozatot hoz.
A birtokvédelmi eljárásra irányadó eljárási idő: 15 nap (tolmács kirendelésének szükségessége esetén 30 nap)
Az eljárási időbe nem számító időtartamok:

 • Az ellenérdekű félnek küldött jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
 • a jegyzői megkereséstől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

A bizonyítási eljárási idő: az eljárás megindulása napjától az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig tart.
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.
A felek a bizonyítási eljárás során bármikor írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
Jogorvoslati lehetőség:
A Ptk 5:8 § (3) bekezdése alapján a jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.
A jogi képviselő nélkül eljáró félnek a határozat megváltoztatása céljából a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 246. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint, az erre rendszeresített nyomtatványt, keresetlevelet (Keresetlevél a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben) kell előterjesztenie a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak címezve, a határozatot hozó önkormányzat jegyzőjénél.
Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.
Az eljárás illetékmentes.
Vonatkozó jogszabályok:

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott – gazdálkodó szervezeteknek, jogi képviselőknek, költségvetési szerveknek, köztestületeknek, közigazgatási hatóságoknak – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján – 2018. január 01. napjától kötelező az ügyek elektronikus intézése, míg a magánszemélyeknek lehetőségük van az elektronikus irat benyújtására.

Az elektronikus ügyintézésre az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
Rendelkezésre álló iFORM nyomtatvány elnevezése:

 • Birtokvédelmi kérelem
 •  Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni:
Tájékoztató

 

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:

Az időpontfoglalásnál kérjük, szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. Kérjük, szíveskedjen feltüntetni a Megjegyzés rovatban, – amennyiben folyamatban lévő ügye van – az ügyiratszámot, illetve az ügyintéző nevét.
A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap visszaigazolást. Amennyiben a lefoglalt időpont a későbbiekben nem megfelelő az Ön számára, úgy kérjük, szíveskedjen a foglalást a „Lemondás” gombbal törölni és új időpontot választani.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben egyáltalán nem kíván megjelenni a lefoglalt időpontban, úgy szíveskedjen törölni az időpontfoglalást a „Lemondás” gombbal, hogy az mások számára elérhető legyen.

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Tóthné Németh Katalin Erzsébet
hatósági referens
1041 Budapest, István út 14. I. em. 45.
231-3101/257

Megszakítás