péntek, június 21

Tájékoztató és űrlap az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alapból támogatás igényléséhez

A 38/2020. (X.30.) számú önkormányzati rendelet szerint az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alapból támogatás nyújtható Újpesten élő hátrányos helyzetű gyermekek részére. Így támogatás nyújtható különösen:

 1. rászoruló gyermekek oktatásának, nevelésének segítése, oktatását-nevelését szolgáló tárgyi feltételek megteremtése, javítása;
 2. rászoruló gyermekek életminőségének javításához természetbeni hozzájárulás nyújtása (iskolai tanulmányokat segítő eszközök);
 3. beteg gyermeket nevelő családok gyógykezelésével járó költségekben támogatás, az otthoni ápoláshoz szükséges eszközök beszerzési költségei részben vagy egészben történő átvállalása;
 4. egyedi esetekben súlyos betegségben szenvedő gyermekek gyógykezeléséhez természetbeni segítség nyújtása;
 5. szenvedélybeteg fiatalkorúak segítése és támogatása;
 6. ünnepek alkalmával ajándéktárgy adományozása érdekében.

Az Alapból támogatás nyújtható bármely

 1. a kérelem benyújtásakor az Önkormányzat közigazgatási területén legalább 3 hónapja lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott élő természetes személynek,
 2. civil szervezetnek, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján jött létre,
 3. egyesületnek, amely a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak alapján jött létre,
 4. valamint bármely egyháznak és egyházi belső jogi személynek, amely a lelkiismereti és vallás-szabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben foglaltak alapján jött létre (a továbbiakban: szervezet).

A támogatás a szervezetnek akkor adható, ha az újpesti székhelyű, tevékenységét Újpest közigazgatási területén fejti ki, és hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítását célzó tevékenységet végez, vagy elősegítheti a hátrányos helyzetű gyermekek boldogulását.

A felsorolt kiemelt célok támogatására a polgármester részére az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kérelem nyújtható be.
A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező adatait, elérhetőségeit (amennyiben a kérelmező szervezet a bírósági bejegyzési okirat másolatát, társadalmi szerveződés esetén a szervezet működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozatot),
 2. a támogatási cél megjelölését és indokát,
 3. nem pénzbeli támogatás esetén az igényelt természetbeni juttatás pontos megnevezését
 4. a b) pontban meghatározott cél várható kiadásait, az Alapból igényelt támogatás összegét,
 5. a b) pontban meghatározott célt alátámasztó dokumentumokat, amennyiben az igazolható.

Az írásbeli kérelmeket a polgármester – az illetékes alpolgármester útján – a Kulturális és Oktatási Bizottság soron következő ülése elé terjeszti, amely Bizottság dönt a támogatás odaítéléséről és összegéről.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás