vasárnap, augusztus 7

Fővárosi lakásrezsi támogatás

TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROSI LAKÁSREZSI-TÁMOGATÁSRÓL 2021.

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. Főv. Kgy. rendeletet módosító rendeletét. A módosított rendelet 2021. július 1-én lép hatályba.

A DÍJTÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG

Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki
A) Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (fogyasztási hely)
tekintetében
– a Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. által nyújtott távhőszolgáltatás,
– a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott ivóvíz-szolgáltatás,
– a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által nyújtott szennyvízelvezetési szolgáltatás, illetve
– a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által nyújtott szemétszállítási szolgáltatás
valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és
B) a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díjviselésére mint végső felhasználó
közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és
C) a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) időskorúak járadékában részesül, vagy
ab) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
ac) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban,
vagy
ad) ápolási díjban, vagy
ae) gyermekek otthongondozási díjában, vagy
af) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban, vagy
ag) tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül; vagy
b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti
ba) álláskeresési járadékban, vagy
bb) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül; vagy
c) a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékban részesül;
vagy
d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti
da) fogyatékossági támogatásban, vagy
db) vakok személyi járadékában részesül; vagy
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti
ea) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy
eb) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
vagy
ec) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett
gyermeket; vagy
f) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló törvény szerinti közfoglalkoztatott; vagy
g) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításáról szóló törvény szerinti Lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll; vagy
h) az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló
NGM rendelet szerinti nyilvántartásból törlésre nem került, de ellátásban már nem részesül;
vagy
i) a földgázellátásról, a villamos energiáról, vagy a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvények
végrehajtásáról szóló kormányrendeletek szerinti, nyilvántartásba vett védendő fogyasztó, védendő felhasználó.
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
D) a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.

A DÍJTÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A távhőszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft
A víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatás havi összege:
vízszolgáltatás esetében: 750 Ft
csatornaszolgáltatás esetében: 750 Ft
szemétszállítási szolgáltatás esetében: 500 Ft
A díjtámogatás számlajóváírással valósul meg.
– A díjtámogatás az első számla-jóváírástól kezdve 12 hónapon keresztül jár.
– Fővárosi díjtámogatásra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi díjtámogatásra jogosult egy fajta díjtámogatást:
vagy a távhőszolgáltatási díjtámogatást,
vagy a víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatást veheti igénybe.
– Aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt, az is beadhat díjtámogatásra kérelmet.

A DÍJTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJA
– A fővárosi díjtámogatást folyamatosan lehet igényelni.
– A fővárosi díjtámogatás Igénylőlapja – a Hálózat Alapítvány rendszeresített nyomtatványa
– letölthető a www.halozatalapitvany.hu honlapról, vagy átvehető a kerületi polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodáján.
– Aki a felsorolt ellátások valamelyikére jogosult, de abban még nem részesül, annak először
kezdeményeznie kell az ellátás megítélését, az ellátás megítélése jogosítja a fővárosi
lakásrezsi támogatás Igénylőlapjának a beadására.
– A kitöltött, aláírt Igénylőlapot a C) pontban felsorolt jogosultsági feltétel meglétét igazoló
dokumentummal (Igazolás) együtt a kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáján kell leadni, vagy postán ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519
Budapest Pf. 345) kell eljuttatni.
3
– A díjtámogatás igénybevételének feltétele az Igénylőlap és az Igazolás együttes, hiánytalan
megléte és – a fentebb jelzett módon történő – eljuttatása a Hálózat Alapítványhoz.
– A víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatás Igénylőlapján a fizetőazonosító a terhelési
összesítő jobb felső sarkában található, 5-tel kezdődő, 9 számjegyű számsor.
Amennyiben a díj nem a felhasználó számlájában van számlázva, akkor a számla
számlarészletező oldalán feltüntetett Vevő (fizető) azonosító beírása szükséges.
– A távhőszolgáltatási díjtámogatás Igénylőlapján a felhasználási hely azonosítószáma a távhőszámla 1. oldalán a „Felhasználási hely címe” előtti 7 karakter hosszú „H” betűvel kezdődő azonosító szám, a felhasználó azonosító száma a távhőszámla 1. oldalán 8 számból álló azonosító, amely 2-es vagy 3-as számmal kezdődik.

A DÍJTÁMOGATÁS JÓVÁÍRÁSA A SZÁMLÁKON
– Az ügyfélszolgálati irodák az Igénylőlapokat a csatolt Igazolással együtt a Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványnak átadják, ahol azokat nyilvántartásba veszik.
– A Díjbeszedő Holding Zrt. vagy a FŐTÁV Zrt. – adott esetekben az FCSM Zrt. – az Alapítványtól kapott névlista és a díjtámogatás összegének átutalása alapján a számlákon érvényesíti a Fővárosi Lakásrezsi-támogatás havi összegét és a számlákat a havi támogatás összegével 12 hónapon keresztül a kiállított számlákban csökkenti számlajóváírás formájában. (Kéthavi számlázás esetén kéthavi támogatási összeggel.)
A víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatásra kérelmet benyújtók a Hálózat Alapítvány irodájánál írásban (1519 Bp. Pf. 345), vagy a halozat-alapitvany@dbrt.hu email címen a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelő Csoportjánál írásban (1518 Bp. Pf. 35), vagy a következő telefonon: +36 1 999 6250 kérhetnek felvilágosítást.
A távhő díjtámogatásra kérelmet benyújtók a FŐTÁV Zrt. Vevői folyószámla kezelő csoportnál (1116. Bp. XI. Kalotaszeg u. 31. címen) írásban, vagy telefonon a +36 1 700 7000-as telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.
A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatását kérelmezők a lakóhely szerinti kerületi önkormányzat családsegítő szolgálatánál, kérelem kitöltésével kérhetik a hátralékkiegyenlítő támogatást, ahol erről részletes tájékoztató kapható.

RÖVID ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Adatkezelő: HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány Adatkezelés célja: a kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása, azzal való elszámolás.
Az adatkezelés jogalapja (https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege):
– a kérelmek tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikke (1) bekezdésének
a) pontja];
– a támogatás során keletkezett bizonylatok tekintetében az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja], tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
Az adatkezelés időtartama:
– az érvénytelen kérelmek, illetve a még igénybe nem vett támogatások adatai az érvényesség
megállapításától számított legfeljebb hat hónap elteltével;
– a támogatás során keletkezett bizonylatok (befizetési igazolás, támogatás folyósításának
igazolása – a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően – nyolc év elteltével;
– a jegyzőkönyv a Ptk.-ban meghatározott általános elévülési idő, azaz öt év elteltével törlésre kerül.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az igényelt támogatást nem kapja meg.
Adattovábbítás: a Fővárosi Közgyűlés hivatkozott rendeletében meghatározott Közüzemi
szolgáltatók részéről számlabemutatásra jogosult szervezet részére az érvényes Igénylőlapon
lévő, a számlajóváíráshoz elengedhetetlenül szükséges információk.
A teljes adatvédelmi tájékoztató megtalálható a www.halozatalapitvany.hu oldalon.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás