szerda, június 19

Fővárosi lakásrezsi támogatás

TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROSI LAKÁSREZSITÁMOGATÁSRÓL

2022.09.

 

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. (VI.5.) Főv. Kgy. rendeletet módosító 35/2022. (IX.14.) rendeletét. A módosított rendelet 2022. október 1-én lép hatályba. A fővárosi lakásrezsi-támogatás ezt követően az alábbi- akban ismertetett új szabályok szerint működik tovább.

A FŐVÁROSI LAKÁSREZSITÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG

Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki

A)     Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (fogyasztási hely) tekintetében

a)  a távhőszolgáltatás,

b)  az ivóvíz-szolgáltatás,

c)  a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás,

d)  a szemétszállítási szolgáltatás,

e)  a gázszolgáltatás, és

f)    a villamosenergia-szolgáltatás

valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és

 

B)    a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díjviselésére mint végső felhaszná- ló közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

C1) (R. 3. §) a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő

személy:

a)   a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aa) időskorúak járadékában részesül,

ab) aktív korúak ellátására jogosult,

ac) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

ad) ápolási díjban részesül,

ae) gyermekek otthongondozási díjában részesül,

af) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban részesül, vagy

ag) tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül;

b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti

ba) álláskeresési járadékban, vagy

bb) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül;

c) a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékban részesül;

d)  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti

da) fogyatékossági támogatásban, vagy db) vakok személyi járadékában

részesül;

e)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti ea) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

eb) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

ec) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket;

f) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatott;

g)   a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény (a továbbiakban: NEPtv.) szerinti Lebonyolítóval a NEPtv. szerinti bérleti jogviszonyban áll;

h)  az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló NGM rendelet szerinti nyilvántartásból törlésre nem került, de ellátásban már nem részesül; vagy

i)    a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben felsorolt, és az e bekezdés a), d), e) és g) pontjában nem szereplő egyéb védendő fogyasztó, védendő felhasználó.

 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

C2) (R. 3/A. §) az előzőeken túl jogosult a fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybe vételére az is, aki a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő (ez a vele egy háztartásban élő sze- mélyre NEM terjed ki!):

a)  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjban (ideértve a saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is),

b)  a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban,

c)     a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban (ideértve a kivételes rokkantsági ellátást is),

d)     a rokkantsági járadékról szóló minisztertanácsi rendelet szerinti rokkantsági járadékban,

e)  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti baleseti járadékban,

f)      az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerinti bányászok egészségkárosodási járadékában,

g)   a bányászatról szóló törvény szerinti átmeneti bányászjáradékban, vagy

h)        az   előadó-művészeti    szervezetek    támogatásáról    és    sajátos    foglalkoztatási

szabályairól szóló törvény szerinti táncművészeti életjáradékban

részesül, és az a) – h) pont szerinti ellátásának havonta folyósított összege legfeljebb 170 ezer forint.

 

D) a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.

 

A FŐVÁROSI LAKÁSREZSITÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI DÍJTÁMOGATÁS havi összege:                                   2000 Ft

Az IVÓVÍZ-, SZENNYVÍZELVEZETÉSI, SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI

SZOLGÁLTATÁSOK EGYÜTTES DÍJTÁMOGATÁSÁNAK havi összege:                       2000 Ft

ennek megoszlása:

ivóvízszolgáltatásra:                                           750 Ft

szennyvíz-elvezetési szolgáltatásra:                   750 Ft

szemétszállítási szolgáltatásra                            500 Ft

A GÁZSZOLGÁLTATÁSI DÍJTÁMOGATÁS havi összege:                                        2000 Ft

A VILLAMOSENERGIASZOLGÁLTATÁSI DÍJTÁMOGATÁS havi összege:               2000 Ft

 

A jogosultak – általában legfeljebb kétféle díjtámogatást igényelhetnek a következő párosítások szerint:

·         IVÓVÍZ-, SZENNYVÍZELVEZETÉSI, SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁST  (A) ÉS

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI DÍJTÁMOGATÁST (B1), ezek havi összege 2000+2000 Ft, VAGY

·         IVÓVÍZ-, SZENNYVÍZELVEZETÉSI, SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁST  (A) ÉS

GÁZSZOLGÁLTATÁSI DÍJTÁMOGATÁST (B2), ezek havi összege 2000+2000 Ft, VAGY

·        IVÓVÍZ-, SZENNYVÍZELVEZETÉSI, SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁST (A) ÉS VILLAMOSENERGIASZOLGÁLTATÁSI DÍJTÁMOGATÁST (B3), ezek havi összege 2000+2000 Ft.

(Természetesen lehet csak egyféle díjtámogatást is igényelni, de a támogatás lejárta előtt

egy másik szolgáltatásra közben nem lehet egy másik igénylést benyújtani.)

Kivétel: A C2) pontbeli jogosultak („nyugdíjasok”) közül azok, akik ellátásának a ha- vonta folyósított összege a 100 ezer forintot meghaladja legfeljebb egy típusú díjtámoga- tásra jogosultak, összesen havi 2000 Ft összegben. (A folyósított összeg adott esetben a le- vonásokkal csökkentett, ténylegesen folyósított összeg.)

 

A díjtámogatás számlajóváírással valósul meg.

·      A díjtámogatás az első összeg jóváírásától 12 hónapon keresztül jár.

·      Díjtámogatásra egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult, és ugyanazon személy csak egyetlen fogyasztási hely után jogosult díjtámogatásra.

·      Aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt, az is beadhat díjtámogatásra kérel- met.

A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatását kérelmezők

a lakóhely szerinti kerületi önkormányzat családsegítő szolgálatánál, kérelem kitöl- tésével kérhetik a hátralékkiegyenlítő támogatást, ahol erről részletes tájékoztató kapható.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás