péntek, május 24

Kérelem közterület-használat engedélyezése iránt

T Á J É K O Z T A T Ó

A BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSÉTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁSRÓL

 

Általános tudnivalók

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek rendeltetésétől eltérő célú használatára vonatkozó eljárások során az alkalmazandó jogszabály a közterület használatáról és rendjéről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.).

Az Ör. az alább helyen érhető el: https://ujpest.hu/rendeletek/2021-25.pdf?v=122

A közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulásról történő döntés önkormányzati hatósági ügy. A kérelemre induló hatósági eljárás lefolytatását követően a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás tárgyában az Önkormányzat határozatot hoz vagy hatósági szerződést köt.

A közterület-használati kérelem elbírálása során a döntéshozó a településkép védelméről szóló Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (IV. 24.) önkormányzati rendeletére figyelemmel hozza meg a döntését.

 

Az eljárás megindítása / kérelem benyújtása

A közterület-használati hatósági eljárás megindítására formanyomtatvány szolgál, melyet az abban meghatározott kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt szükséges benyújtani.

A kérelem benyújtása előtt javasoljuk a telefonos konzultáció lehetőségének igénbyevételét a Vagyongazdálkodási Osztály telefonos elérhetőségein: 231-3101/356, 357, 359

A kérelem benyújtása az alábbi módokon történhet:

          papír alapon (1041 Budapest, István út 14. fszt. 3. szám alatt található irodában)

          hivatali kapun keresztül (gazdasági társaságok esetén kötelező)

Figyelem! A nem megfelelő módon, a nem megfelelő formanyomtatványon benyújtott kérelmek, érdemi elbírálás nélkül visszautasításra kerülnek, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1)-(2) bekezdése alapján.

A hiányos kérelem hiánypótlására az Ör. 13. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel egy alkalommal van lehetőség!

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton köteles benyújtani a kérelmet a https://epapir.gov.hu szolgáltatás használatával az eljáró hatóságnál. A kérelemhez csatolt dokumentumokat az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással hitelesíthetik (https://niszavdh.gov.hu). Az elsőfokú hatóság KRID száma: 701127129.

 

A kérelem benyújtására vonatkozó határidők

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtását a kérelmezett időszak előtt 15 nappal be kell nyújtani, melyre figyelemmel legynek.

A közterület-használati díj

A közterület használatáért a jogosult – a hatályos önkormányzati rendeletben foglalt kivétellel – közterület-használati díjat ELŐRE köteles fizetni.

A közterület-használati díj az Ör. 1. számú melléklete alapján határozható meg.

A közterület-használat területének a megállapításakor a töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít (legisebb elfoglalt terület 2 m2, kivéve a hirdető berendezések esetében).

A közterület-használati díj számítása szempontjából minden megkezdett nap egy napnak számít.

A közterület-használati díjat a közterület használatához való jog tényleges gyakorlásának az időtartamára tekintet nélkül a hatósági szerződés szerinti időtartamra és módon kell megfizetni.

Az Ör. 1. számú mellékletében található Ft/m2/nap díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő közterületek hatósági- határozattal vagy szerződéssel történő hasznosítása során közhatalmi tevékenységet ellátó, közhatalom gyakorlására jogosított személy.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVll. törvény 7. § (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység.

A fent leírt hatályos jogszabályi előírások alapján tehát a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, amelynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részére kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében kizárólagos használatot biztosít, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül.

Amenyiben a közterület-használathoz kapcsolódóan kiállított számviteli bizonylatban megállapított határidőn túl történik a befizetés a kérelem elutasításra kerül!

A közterület jogellenes használatának a jogkövetkezményei

Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenységre vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületet használ, köteles az ellenőrzésre jogosult szerv felhívására a jogellenes közterület-használatot az előírt határidőben megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának a helyreállítására. Az ellenőrzésre jogosult szerv a jogellenes közterület-használat észlelése, vagy az e tényről való tudomásszerzést követően közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez.

A közterület jogellenes használatának jogkövetkezményeként természetes személy esetében kettőszázezer forintig terjedő, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás