szombat, december 2

Települési adó

Tájékoztató az E- ügyintézésről

TELEPÜLÉSI ADÓ

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő, külterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet (a továbbiakban: ingatlan).

AZ ADÓ ALANYA az a magánszemély, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

2017 évtől mentes az adó alól

  1. az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.
  2. az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m2-t.

Amennyiben az adóalany az ingatlana tulajdonjogát – jogszabályban meghatározott módon – felajánlja a Magyar Állam vagy a felajánlás elfogadására jogosult állami szerv javára és a jogosult a felajánlott ingatlan tulajdonjogát elfogadja, úgy az adóalany kérelmére a felajánlást tartalmazó nyilatkozat jogosult általi átvételét követő naptól az adóévben még hátralévő időszakra járó arányos adót el kell engedni, vagy a már megfizetett adó ennek megfelelő arányos részét vissza kell téríteni. Az elengedésére vagy visszatérítésére csak azt követően kerülhet sor, ha az ingatlan vonatkozásában, a Magyar Állam vagy az ingatlan tulajdonjogának elfogadására jogosult állami szerv tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, VÁLTOZÁSA ÉS MEGSZűNÉSE Az adókötelezettség, az azt megalapozó adatnak, ténynek, illetve a tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését (átvezetését, feljegyzését) követő év első napján keletkezik.
Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
Az adókötelezettség az azt megalapozó adatnak, ténynek, illetve tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése évének utolsó napján szűnik meg.

AZ ADÓ ALAPJA az ingatlan m2-ben számított területe.

A TELEPÜLÉSI ADÓ ÉVI MÉRTÉKE
2018 évben

  1. az 1000 m2-t meg nem haladó területű ingatlan esetében 300 Ft/m2,
  2. az 1000 m2-t meghaladó területű ingatlan esetében 320 Ft/m2.

2019, 2020, 2021 és 2022 években:

  1. az 1000 m2-t meg nem haladó területű ingatlan esetében 307 Ft/m2,
  2. az 1000 m2-t meghaladó területű ingatlan esetében 327 Ft/m2.

2023. január 1-től:

  1. az 1000 m2-t meg nem haladó területű ingatlan esetében 307 Ft/m2,
  2. az 1000 m2-t meghaladó területű ingatlan esetében 349 Ft/m2.

A települési adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg az adóalany bevallása alapján.
Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adatbejelentést tennie az önkormányzati adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon.
Az adóalany minden adókötelezettséget érintő változást 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóság részére bejelenteni. Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig a települési adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.
A települési adót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

ÉRTELMEZő RENDELKEZÉSEK:

2017 évtől:

E rendelet alkalmazásában tényleges mezőgazdasági művelés alatt állónak minősül a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően művelt és jó kultúrállapotban tartott földrészlet.

Az ingatlan teljes területe mezőgazdasági művelés alatt áll abban az esetben, ha annak teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően műveli és amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség.

Települési adó beszedési számla: 12010422-00208592-00500003

Jogszabályok:

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:

Az időpontfoglalásnál kérjük, szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. Kérjük, szíveskedjen feltüntetni a Megjegyzés rovatban, – amennyiben folyamatban lévő ügye van – az ügyiratszámot, illetve az ügyintéző nevét.

A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap visszaigazolást.

Kérjük, hogy kapott időpontot megelőzően maximum 10 perccel előbb érkezzen, a foglalt időpontban kollégáink név szerint szólítják Önt.

Amennyiben a lefoglalt időpont nem megfelelő az Ön számára, úgy kérjük, szíveskedjen a foglalást a „Lemondás” gombbal törölni, hogy az mások számára elérhető legyen.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben foglalását nem törölte, de a foglalt időpontban nincs jelen, a továbbiakban a várakozó ügyfelek érkezési sorrendjének figyelembevételével intézheti ügyét.

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Krajnik Gyöngyi
adóigazgatási referens
1042 Budapest István út 15. III. emelet 310.
231-3101/131
Magánszemélyek (utca névszerinti elosztásban) I-M

Megszakítás