péntek, június 21

Hátralékkezelési támogatás - a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás

A támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó – a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásra vonatkozó – hátralék rendezésére használható fel. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátraléknak minősül:
– a vezetékes gázdíjtartozás,
– az áramdíjtartozás,
– a távhő-szolgáltatási díjtartozás,
– a víz és csatornahasználati díjtartozás,
– a lakbérhátralék és a különszolgáltatások díjában megjelenő távhő-szolgáltatási, valamint víz és csatornahasználati díjtartozás, és
– a közös költség hátralék.

Támogatásban kell részesíteni azt a kérelmezőt,

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 300 %-át, egyedül élő személy esetében a helyi jövedelemalap 350%-át,
b) akinek az adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, de nem haladja meg az 500.000 Ft-ot,
c) tartozása legalább – a kérelem benyújtásához viszonyítva – három hónapja fennáll, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
d) akinek a háztartásában élők vagyona nem haladja meg a nyugdíjminimum 100-szorosát,
feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá a hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt.

A támogatás az Önkormányzat közigazgatási területén lévő
a) saját tulajdonú (résztulajdonú) vagy
b) bérelt, haszonélvezeti vagy használati jog jogosultjaként használt
lakásra használható, melyben a kérelmező életvitelszerűen, legalább egy éve folyamatosan lakik, és ezt okirattal igazolja.

A támogatás mértéke a hátralékkezelésbe bevont adósság 75%-a lehet, a fennmaradó összegre a kérelmező köteles a szolgáltatóval kötött részletfizetési megállapodás alapján legalább 3 havi, de legfeljebb 18 havi egyenlő részletet vállani és azt önerőből megfizetni.

A támogatást legkorábban a kérelem benyújtását követő, legkésőbb a határozat hozatalt követő hónap első napjától kell megállapítani a jogosult részére. A támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

A támogatás esetén, az adósnak vállalnia kell a Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központja által szervezett hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt.

Támogatás ugyanazon személy vagy háztartás tagjának – ugyanazon lakásra – a támogatás lezárásától számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás