kedd, július 16

Lakás bérbeadása iránti kérelem

Az önkormányzatunk tulajdonában lévő lakások bérbe adására irányuló valamennyi kérelem elbírálására a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság jogosult. A döntés meghozatala során a Bizottság az Önkormányzat rendelkezésére álló lakásállomány mennyiségét és minőségét, valamint a kérelmező élethelyzetét, jövedelmi-, vagyoni helyzetét és egyéb méltányolható körülményeit mérlegeli.

 

Lakás bérbeadása történhet szociális alapon (a jövedelmi és vagyoni helyzet figyelembe vételével), illetve nem a szociális helyzet alapján. Önkormányzati bérlakást szociális helyzet alapján csak akkor lehet bérbe adni, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át (2021-ben ez 71.250,- Ft).

A bérbeadás csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmezőnek vagy a vele együttköltöző személyeknek nem áll fenn valamely lakásra nézve tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, használati joga vagy bérleti joga.

Ha a kérelmező, illetve a vele együttköltöző személyek rendelkeznek önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti jogviszonnyal, csak akkor kaphat szociális helyzet alapján bérbe adott lakást, ha a bérleti jogviszony létesítésével egyidejűleg a másik lakást minden térítési igény nélkül visszaadja az Önkormányzat részére. (Ez a rendelkezés az együtt költözni kívánó személyekre is vonatkozik.) E rendelkezéstől a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság jogszabályban rögzített esetekben eltekinthet.

 

További feltétel, hogy a kérelmező és a vele együttköltöző személyek együttesen nem rendelkeznek a nyugdíjminimum 75-szörösét meghaladó értékű vagyonnal (2021-ben ez 2.137.500,- Ft). Ettől a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság eltérhet különösen abban az esetben, ha a vagyontárgy a tulajdonos foglalkozása gyakorlásához szükséges vagy a tulajdonlás más méltányolható körülményei miatt indokolt.

 

Nem a szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén a lakás fenntartásához megfelelő jövedelemmel kell rendelkezni. Megfelelő jövedelemnek minősül, ha a lakás bérleti díj nem haladja meg a bérlő háztartása összjövedelmének 15 %-át.

A bérleti szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a leendő bérlő a bérbeadó részére megfizessen háromhavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot. A későbbiekben a bérleti szerződés meghosszabbítása esetén – amennyiben a bérleti díj időközben emelésre került – a bérlő köteles az óvadék összegét ennek megfelelően kiegészíteni. Az óvadék összegével a bérleti szerződés megszűnésekor el kell számolni. A bérbeadó az óvadék összegéből levonhatja a bérlővel szemben a bérleti jogviszonnyal összefüggésben fennálló követeléseit, az ezt meghaladó összeget a bérlő részére az elszámolást követő 30 napon belül vissza kell fizetni. Az óvadék összege után a bérbeadó nem fizet kamatot.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás