szombat, június 15

Védendő fogyasztó igazolás

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek. Ennek eleget téve – az Európai Unió előírásai alapján – került bevezetésre az ún. védendő fogyasztók intézménye a villamos energia (2008. január 1-től), illetve a gázszolgáltatás (2009. január 1-től) tekintetében.

Ezen belül két kategóriát – a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját – különítenek el a jogszabályok:

I. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

 1. időskorúak járadékában részesül,
 2. aktív korúak ellátására jogosult,
 3. lakásfenntartási támogatásban részesül,
 4. ápolási díjban részesül,
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 6. otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
 7. nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

Igénybe vehető kedvezmények:

1. Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék)
2. Előrefizető mérő

Olyan – a kártyás mobiltelefonok analógiájára működő – fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása (ezen felül tudatos és takarékos magatartásra ösztönöz).

II. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki

 1. fogyatékossági támogatásban részesül,
 2. vakok személyi járadékában részesül,
 3. (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Igénybe vehető kedvezmények:

 1. különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) – csak akkor, ha nincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy,
 2. szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából).

A „kikapcsolási védelem” és – ennek következtében – az előrefizető mérő ezen fogyasztókat is megilleti, a szociálisan rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel.

III. Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket?

Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót – kérelmére – nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:

 1. a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása,
 2. az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (Önkormányzatunknál a jegyző nevében a Szociális Osztály munkatársai töltik ki),
 3. a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek). Aki mindkét jogosulti kategória (I-II. pont) feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket.

A nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításához használatos adatlap hozzáférhető a szolgáltatók ügyfélszolgálatain, letölthető honlapjukról.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás