kedd, július 16

Köztemetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §- a alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közigazgatási területén a polgármester önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A köztemetés hamvasztásos formában történik.

A kérelemhez csatolni szükséges:

 1. a halotti anyakönyvi kivonatot,
 2. a halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát,
 3. az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy(ek) hozzájárulását a köztemetés jóváhagyásáról, valamint
 4. a kérelmező (és családja) jövedelemigazolását.

A köztemetés költségei hagyatéki eljárás indulása esetén hagyatéki teherként bejelentésre kerülnek a területileg illetékes közjegyzőnél, ennek hiányában az eltemettetésre köteles személynek a költségeket meg kell térítenie.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

 1. aki a temetést szerződésben vállalta,
 2. akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 3. végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa,
 4. az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérheti a köztemetés költségeinek megtérítése alóli részben vagy egészben történő mentesítését, különösen ha

 1. az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum három és félszeresét,
 2. a kötelezettnek és családjának nincs vagyona, és
 3. a hagyaték nem nyújt megfelelő fedezetet a hagyatéki teherként bejelentett temetési költségek kielégítésére.

A köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő elengedésére a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság jogosult.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás