péntek, május 24

Zenés, táncos rendezvény engedélyezése

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott – gazdálkodó szervezetek (pl,: cégek, egyéni vállalkozások stb.), jogi képviselők, költségvetési szervek, köztestületek, közigazgatási hatóságok számára az eljárásaink megindítására kizárólag elektronikusan, az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni:

Tájékoztató


Az eljárás menetéről:

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet hatálya az alábbi alkalmi vagy a rendszeres zenés, táncos rendezvényekre terjed ki:

– tömegtartózkodásra szolgáló építményben (bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható) tartanak, illetve
– szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

A rendeletet nem kell alkalmazni:
– a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
– a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
– vallási közösségek vallásos szertartásaira, rendezvényeire,
– a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
– a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője adja ki. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg arról igazolást állít ki, és a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

Zenés, táncos rendezvényekről nyilvántartás

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtania.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni.

A rendezvénytartási engedélyezési eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 20 nap

Döntés elleni fellebbezési határideje: Az ügyben hozott döntés elleni jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Az ügyfeleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

Benyújtandó iFORM nyomtatvány elnevezései:

  • Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem (új kérelem/változás bejelentése/megszüntetés)

 

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

  •  a helyiség használatára vonatkozó dokumentum (pl.: bérleti szerződés)
  • nyilatkozat a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról,
  • biztonsági terv (a Korm. rendelet 8.§ -ban foglalt adattartalommal)
  •  tűzvédelmi szabályzat az építményben tartott zenés, táncos rendezvény esetén

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Cserteg-Mikola Györgyi
osztályvezető-helyettes
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/300

Gálik Magdolna
hatósági referens, ipari-kereskedelmi ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/274

Megszakítás