csütörtök, július 18

Magánszemélyek kommunális adója

Tájékoztató az E- ügyintézésről

Tárgya:

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás, bérleti joga.

Az adóalanya az a magánszemély, aki:

– a naptári év első napján a lakás tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a lakást az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, magánszemélyt megillető vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. ( A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos)

– nem magánszemély tulajdonában álló lakás, bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Az adó mértéke lakásonként, illetőleg lakásbérleti jogonként:

– 2018 évben: 28.000.-Ft
– 2019 évben: 28.700.-Ft
– 2020,2021 és 2022 években: 29.500.-Ft
– 2023. január 1–től: 32.000.-Ft

Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését, változását, illetve megszűnését 15 napon belül be kell jelentenie az Adóhatósághoz.

Nem kell bevallást tennie az adóalanynak azon lakás és lakásbérleti jog vonatkozásában, amely mentes az adó alól!

Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló lakás,

  • amelyre nézve a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély 2017. január 1. napját megelőzően jogerőre emelkedett vagy a használatbavétel tudomásulvételére vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadására 2017. január 1. napját megelőzően került sor, illetve az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett lakás tényleges használatbavétele 2017. január 1. napját megelőzően megtörtént és
  • Amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és – amelyben nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe és – amelyet nem adnak részben vagy egészben bérbe és
  • amelyben nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe és
  • amelyet nem adnak részben vagy egészben bérbe és
  • amelynek egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a tulajdonosnak nem keletkezik adóköteles jövedelme.

 

Mentes az adó alól az a lakásbérleti jog, amely esetében

  • a bérelt lakásra nézve a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély 2017. január 1. napját megelőzően jogerőre emelkedett vagy a használatbavétel tudomásulvételére vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadására 2017. január 1. napját megelőzően került sor, illetve az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett lakás tényleges használatbavétele 2017. január 1. napját megelőzően megtörtént és
  • a bérelt lakásban nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe és
  • a bérelt lakást nem adják albérletbe és
  • a bérelt lakás egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a bérlőnek nem keletkezik adóköteles jövedelme.

 

Az adófelfüggesztés

Az adóalany a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén a meghatározottak szerint jogosult az adó felfüggesztésére:

Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül legalább 67%-ban rokkant (III. rokkantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni kommunális adó-fizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé.
Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. A kamatot a késedelmipótlék-számítással azonos módon kell számítani.
Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, annak megszűnése napjáig tart. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

 

Az adófelfüggesztés megszűnik:
– a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövő vagyoni értékű jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerződés ingatlanügyi hatósághoz való benyújtásának napjával,
– az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjával,
– az adófelfüggesztés iránti kérelem, írásban történő visszavonása esetén a visszavonás bejelentésének napjával.

A megszűnés tényét a kötelezett a megszűnés napjától számított 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak.

 

Kötelezettnek minősül:
– a lakástulajdon, illetőleg a tulajdoni hányad elidegenítése, a vagyoni értékű jog alapítása esetén a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig a tulajdonjogot (vagyoni értékű jogot) szerző fél,
– a megszerzett tulajdoni hányada, illetőleg vagyoni értékű jog értékének arányában, az azon felüli követelést illetően az adófelfüggesztési jog jogosultja;
– az adófelfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakás örököse, a megszerzett tulajdoni hányada arányában;
– az adófelfüggesztés iránti igény visszavonása esetén az adófelfüggesztési jog jogosultja.)

Magánszemélyek kommunális adója számla: 12010422-00104027-00100005

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet:

Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat adóhatósága által kezelt beszedési számlák

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:

Az időpontfoglalásnál kérjük, szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. Kérjük, szíveskedjen feltüntetni a Megjegyzés rovatban, – amennyiben folyamatban lévő ügye van – az ügyiratszámot, illetve az ügyintéző nevét.

A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap visszaigazolást.

Kérjük, hogy kapott időpontot megelőzően maximum 10 perccel előbb érkezzen, a foglalt időpontban kollégáink név szerint szólítják Önt.

Amennyiben a lefoglalt időpont nem megfelelő az Ön számára, úgy kérjük, szíveskedjen a foglalást a „Lemondás” gombbal törölni, hogy az mások számára elérhető legyen.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben foglalását nem törölte, de a foglalt időpontban nincs jelen, a továbbiakban a várakozó ügyfelek érkezési sorrendjének figyelembevételével intézheti ügyét.

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Pnyakovics Árpádné
adóigazgatási ügyintéző
1041 Budapest, István út 15. III. em., 303.
231-32-37

Sziklai Attiláné
adóigazgatási ügyintéző
1041 Budapest, István út 15. III. em., 302.
231-3101/314

Malachowsky Ágnes
adóigazgatási ügyintéző
1041 Budapest, István út 15. III. em., 302.
231-3238

Megszakítás