vasárnap, június 26

Pályázati kiírás Őszi Fény Integrált Gondozási Központ házi segítségnyújtásban 2 fő gondozó/ápoló munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.24.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

 

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

 

házi segítségnyújtásban 2 fő gondozó/ápoló

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 1046. Budapest, Tungsram utca 9.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Újpest közigazgatási területén a házi segítségnyújtásban részesülőknek segítséget nyújt:

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában,a háztartási tevékenységben,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözésben.

 

A személyi gondozás keretében biztosítja:

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 • a szociális segítés feladatait.

 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

 

 

 

 

 

Pályázati feltételek:

 

 • Középfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti gondozó, ápoló munkakörhöz kötött szakképzettség,
 • magyar állampolgárság, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevél/ bizonyítvány másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen előélet igazolásán kívül kiterjed arra is, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

Pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Kósa Antalné Szervezeti egység vezető részére az oszifeny.vezeto@ujpestszi.hu  e-mail címen keresztül.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.24.

A pályázat elbírálásának határideje:   2022.06.28.

A pályázat elbírálásának rendje: A beérkezett pályázatokat az erre a célra összehívott szakmai bizottság a személyes meghallgatásokat követően véleményezi, és az általa felállított rangsor alapján, a Szociális Intézmény vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről.

 

A munkakör betöltésének kezdő időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, melynek célja a meghirdetett munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályi feltételek ellenőrzése.A kezelt adatok körét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelete,valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2-3. számú mellékletealapján határoztuk meg. Az álláspályázatokat a meghirdetett munkakör betöltéséig kezeljük, – nyertes pályázó adatait kivéve – töröljük. A nyertes pályázó adatait a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint kezeljük.

Megosztás.
Skip to content