kedd, január 31

Pályázati kiírás intézményvezető/óvodavezető pozícióra- Újpesti Homoktövis Óvoda

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 21.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján, valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Újpesti Homoktövis Óvoda

Intézményvezető/Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. 08. 01-től – 2028. 07. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

1048 Budapest, Homoktövis utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.
A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Gazdasági Intézményével kötött együttműködési megállapodásában foglaltak végrehajtásáért, valamint a rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (18) bekezdésére is,
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának adatbázisban 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Személyügyi Osztály címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Újpesti Homoktövis Óvoda Intézményvezető/Óvodavezető.
 • Személyesen: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály, Budapest, 1041 Budapest, István út 14. I. emelet/ 40. szoba.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az Önkormányzat pszichológiai, szakmai alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményezi. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. A Munkáltató három hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:  

https://ujpest.hu/karrier/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/palyazat_hozzajarulo_nyilatkozat.pdf

Megosztás.
Megszakítás