szerda, február 21

Pályázati kiírás az Újpesti Liget Óvoda igazgatói munkakörének betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 28.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

 

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37. § (1) bekezdés (3) bekezdés alapján

pályázatot hirdet

 

az Újpesti Liget Óvoda
Igazgatói

munkakörének betöltésére.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 1. napjától – 2029. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.
A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Gazdasági Intézményével kötött együttműködési megállapodásában foglaltak végrehajtásáért, valamint a rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII törvény 73. § (2) bekezdés és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. sorában felsorolt végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
 • legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának adatbázisban 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Személyügyi Osztály címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Újpesti Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda Igazgató.
 • Személyesen: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály, Budapest, 1041 Budapest, István út 14. I. emelet/ 40. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az pályázók által benyújtott pályázatokat a kijelölt Bizottság véleményezi. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. A Munkáltató három hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2024. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:

https://ujpest.hu/karrier/

 

Megosztás.
Megszakítás