Húsvétkor szívbeli örömmel ünnepeljünk!

Legnagyobb ünnepére készül hétvégén a keresztény világ. Összeállításunkban Újpest lelkészei foglalják össze a húsvét üzenetét.

Húsvétkor szívbeli örömmel ünnepeljünk! kép

Horváth Zoltán esperes plébános:

Nagy ünnepnap közeledik, a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét. És az ünnepnek nagyon egyszerű a mondanivalója: Jézus él! „Jézus bennem él, békéje már az enyém. Fénye ragyog szívemen át, boldogan mondok imát!” – mondja egy keresztény dalszöveg. Természetesen egy ünnephez sok minden hozzátartozik: ünneplő ruha, ünnepi ételek, ünnepi szabadnapos programok, a család.

Hogyan ünnepelhetem őt? Most is itt van, sok-sok keresztény ember szívében, lelkében! Mindannyiunknak nagy szüksége van valakire, aki hatalmasabb a halálnál, akiben tisztaság van, aki megfogja a kezünket, aki megvigasztalja a szívünket, aki valami új, tisztultabb tartalmat ad az életünknek! De nagyon kellene ebbe a világba az a Jézus, aki valamikor nagyszerű példával élt, keresztre feszítették, de feltámadt!

Jézus most is itt van! Temelletted is ott van, olyan valóságosan és személyesen, mint akkor, ott, Mária mellett. Akkor is, ha ugyanúgy nem veszel róla tudomást, mint az első húsvétkor meglepetésében Mária Magdolna!

De hát miként juthat valaki élő hitre afelől, hogy Jézus él? Jézusból olyan sok erő, világosság, meleg és élet árad ma is, hogy Ő élő személy! Millió és millió lélek tapasztalja meg naponként, hogy amikor Jézushoz szól az imában, nem a saját hangja hangzik vissza hozzá, hanem feleletet kap rá tőle. Minden igazán imádkozó lélek megbizonyosodik róla, hogy az a Valaki, akihez imája kiált, él, ha nem látható is, mégis él, mert személy szerint neki válaszol!

Legyen a mostani húsvét alapja – kinek-kinek hite szerint – egy ünnepi fohász a Feltámadott felé.

Solymár Péter evangélikus lelkész:

A kereszt felemel, az üres sír megelevenít! Ez az üzenet szólít meg bennünket ma húsvétra hangolva. Jézus a kereszten felemeli a szitkozódó sokaságot, amikor imádkozik érettük: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Jézus a kereszten felemeli az ítélet végrehajtásában tevékenykedő katonákat, amikor így vallanak a jelek láttán: „Bizony Isten Fia volt ez!” Jézus felemeli tanítványát és anyját, amikor a kereszt oldalán egymásra bízza, és befogadásra inti a hitvalló tanukat: „így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád! És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány.”

Jézus keresztje bennünket emel fel, ha hisszük és valljuk nagypéntek hitvallását: Ő értünk halt meg a golgotai kereszten! Az üres sír pedig megeleveníti holt cselekedeteinket, hazug lelkiismeretünket, hiábavaló gondolatainkat, mert Isten diadalának örököseivé válhatunk húsvét ünnepén, mert Isten munkálkodása egyedül, aki diadalt szerezhet életünknek. Ez az örömhír járja át szívünket és lelkünket, mert így válhat húsvét és nagypéntek ünneppé.

Petőné Juhász Emília református beosztott lelkész:

Ki hengeríti el a követ a sírbolt bejáratáról? Ez a Jézust gyászoló asszonyok kérdése. Emberileg teljesen jogos az aggodalmuk. Meghalt Jézus Krisztus, akitől remélték az életet, de még a végtisztességet sem tudták neki megadni. Gyorsan levették a testet a keresztről, betették egy sziklába vágott sírba, követ hengerítettek a bejárata elé. Hogyan fog az akadály eltűnni az útból?

Életünk során gyakran tornyosulnak elénk váratlan akadályok, kerülünk reménytelen helyzetbe. Ki fog segíteni rajtunk? Hogyan fog megoldódni egy hihetetlenül megnövekedett hitel visszafizetése? Hogyan lesz elég az erőnk a munkánkhoz, a családhoz egyszerre? A gyász, a betegség, tehetetlenségünk, erőtlenségünk, bűnös természetünk, amiből nem tudunk kibújni, egy-egy kő, amit valakinek el kellene hengeríteni. Magunk körül nézünk szét, és várjuk egymástól a megoldást, de emberi erővel nem megy. Csodára van szükségünk.

Az asszonyok, mire odaérnek Jézus sírjához, látják, hogy a kő el van hengerítve. Sőt egy angyal hírül adja nekik, hogy Jézus feltámadt, nincs itt. Jézus felé menve, jó úton vagyunk. Ráadásul nem egy halotthoz közeledünk, hanem egy élő Úrhoz, akinek van megoldása az életünkre nézve is.

A húsvét üzenete ez: Jézus él! Legyőzte a halált, általa van bocsánat bűneinkre, új természet részesei lehetünk. Jézus által, mint Isten szeretett gyermekei mehetünk be az Isten országába.

Krisztus feltámadott, ez Isten csodája! Higgyük, az utunkban levő köveket is van ereje félretenni.