Legfrissebb Archívum
Újpest Egészségéért Díj

Több évtizedes hagyomány már, hogy Újpest Önkormányzata Újpest Egészségéért Díjjal ismeri el az egészségügyben dolgozók munkáját. A felterjesztéseket április 30-ig lehet benyújtani. A pályázatról Nagy István alpolgármesterrel beszélgettünk.
Nordic walking - séta bottal

A nordic walking, magyar nevén skandináv vagy botos gyaloglás olyan sportág, amelyet egy pár speciális bottal és különleges gyaloglótechnikával végeznek. Egyesíti a futás, a gyaloglás és a sífutás előnyeit, kímélő módon fejleszti az állóképességet, az izomerőt és a mozgáskoordinációt. A teleszkópos túrabotok segítenek, hogy hosszabbakat lépjünk, miközben a kezek és lábak ellentétes irányú mozgást végeznek. A hát izmait is igénybe veszi, erősíti a tüdőt, így még több kalória elégetését idézi elő.
Szavalás és faragás

Kossuth- és Jászai-díjas színész, hétkötetes költő. A költészet napján Újpesten, a Polgár Centrumban lépett fel saját verseivel. Vígszínházi öltözőjében beszélgettünk versírásról és versmondásról Lukács Sándorral.

Ajánlott videóHelyi érték (2018.04.13.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9968830 alkalommal 6763767 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Építésigazgatási Osztály
 
<< Szervezeti egységek
Elérhetőségek

Cím: 1042 Budapest István út 15.
Telefon: 231-3245
Fax: 231-3174
Email: epitesigazgatas.osztaly@ujpest.hu

Az osztály tevékenysége

Az építési törvény alapján, valamint a hatályos jogszabályokban előírt hatáskörébe tartózó építéshatósági ügyekben Újpest illetékességi területén folytat eljárást, felettes szerv kijelölése alapján a kijelölt illetékességi területen is

Hatáskör megállapítása

A 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (2) bekezdésében foglaltak szerinti ügyekben, valamint a PH SZMSZ alapján a jegyző által az Igazgatási Főosztály Építésigazgatási Osztály hatáskörébe utalt ügyekben.

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység alapján végezhető munkálatok körét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szabályozza az alábbiak szerint:

33/A. § (1) Egyszerű bejelentéssel történik
 1. a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése,
 2. műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
 3. az a) és b) pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.
(2) A természetes személy építtető egyszerű bejelentéssel bejelenti a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet érintő építési tevékenységet, ha azt saját lakhatás biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz.

(3) A természetes személy építtető - műemlék kivételével - egyszerű bejelentéssel bejelenti a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenységet, ha azt saját lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében végzi.

(4) Egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén
 1. az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal - kormányrendeletben meghatározottak szerint - a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti a kormányrendeletben kijelölt szervnek,
 2. ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,
 3. a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni,
 4. a bejelentéstől a kormányrendeletben meghatározottak szerint lehet eltérni.
(5) Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.

(6) Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységet a bejelentéstől számított tíz éven belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.

(7) A (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 évig a (2) vagy (3) bekezdés szerinti építési tevékenységgel érintett lakóépület rendeltetése akkor sem változtatható meg, ha egyébként a rendeltetésváltoztatás jogszabályi feltételei fennállnak. E tényt a (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni.

(8) Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az (1)-(3) bekezdés szerinti építési tevékenységet,
 1. új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani,
 2. meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell bontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani.
(9) A (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. További információk találhatók a www. e-epites.hu oldalon.

A 2013. 01. 01. időpont óta életbe lépett új szabályozás alapján az építéshatósági engedély kérelem elektronikusan is benyújtható. Az építészeti- tervdokumentáció kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel nyújtható be.

Az építési hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer használatát (ÉTDR) a www.e-epites.hu oldal részletesen tartalmazza.Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ÉTDR felületén intézett építéshatósági ügyek nyilvános adatai az e-epites.hu lakosság ETDR oldal jobboldali fülén az Általános tájékoztató adatok között megtalálhatók. A nyilvántartás adatai országosak, a IV. kerületi adatok szűrés alapján leválogathatók. Az oldal megtekintéséhez nincs szükség ügyfélkapura.

Az ügyintézők területi felosztásban dolgoznak, utcanév jegyzék szerint. Az azonos munkakörben dolgozó ügyintézők egymás helyettesítését ellátják. Az építéshatósági ügyeket intéző munkatársak minden, hatáskörükben előforduló ügytípusban illetékesek, ideértve az elektronikus kapcsolattartással nem rendelkező ügyfelek részére az ügyfélszolgálati szolgáltatást is. Telefonos tájékoztatást ügyfélfogadási időben - sürgős halaszthatatlan esetben ügyfélfogadási időn kívül - bármely ügyintéző ad, a konkrét ügymenettel kapcsolatos kérdések, felvilágosítások az adott terület felelős ügyintézőjétől kérhető.

Az építéshatósági ügyek intéséhez általános tájékoztató, bővebb információ a www.e-epites.hu oldalon található.

Az osztály feladatköre

A jegyző által delegált hatáskörben ellátja a - jogszabályban rögzített esetekben kötelezően az elektronikus ügyindítás lehetőségét és az elektronikus kapcsolattartást biztosító ETDR felületén - építési tevékenység végzéséhez jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi hatósági feladatokat, a következő ügytípusok szerint:

- összevont engedélyezési eljárás (a megvalósíthatósági követelmények előzetes tisztázása céljából elvi keretengedélyezési majd építési engedélyezési szakasz)

- építési, módosított építési engedélyezési eljárás

- bontási engedélyezési eljárás

- használatbavételi engedélyezési eljárás, használatbavételi bejelentés tudomásul vétele

- fennmaradási, fennmaradási- és továbbépítési, fennmaradási és használatbavételi engedélyezési eljárás- építésügyi bírság megállapítása mellett

- országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése

- tudomásul vétel jogutódlási ügyekben

- engedély érvényének meghosszabbítása kérelemre

- földhivatali adatok megváltoztatásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása kérelemre

- szakhatósági megkeresésekre állásfoglalás kiadás, eljárás során a jogszabályban meghatározott esetekben szakhatóságok megkeresése

- kérelemre építéshatósági szolgáltatást nyújt

- ellátja az ügyfélszolgálati munkatársi teendőket.

- jogorvoslati kérelmek elbírálása, felterjesztése

- a hatáskörébe utalt ügyekben kötelezési eljárást folytat le

A jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni szemlét tart, jegyzőkönyvet vesz fel, megállapítja az érintettek és az ügyfelek körét.

A beérkezett papíralapú iratok digitalizálásáról és azok visszajuttatásáról gondoskodik, valamint az iratok érkeztetéséről, iktatásáról, a postai kapcsolattartás esetén a postázásról. Kérelemre az iratokról, tervekről hitelesített másolatot készít. Beszerzi a döntés kézbesítéséhez szükséges adatokat (TAKARNET, országos lakcím nyilvántartó, céginfo).

A nem hatáskörébe és illetékességébe tartozó kérelmek továbbításáról gondoskodik.

Adatbeviteli, tájékoztatási és dokumentálási feladatok ellátása, az ETDR nyilvános tájékoztatási felületén a nyilvános adatok rögzítése. Hozzáférési jog megállapítása, nyilvántartási kötelezettség elvégzése.

Az ügyviteli feladatkör ellátásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása, kimutatások, dokumentálások készítése.

Az ETDR felületen kívül intézhető ügyek során hatósági bizonyítványt ad ki kérelemre, társhatóságok, társosztályok megkeresésében foglaltakat teljesíti, a hivatal irattárában fellelhető papír alapú iratokról hitelesített másolatot készít, megállapítja az ügyféli jogállást, tájékoztatást ad. Megkeresésére állásfoglalást ad, házszámozási határozatot készít, helyszíni szemlét tart, adatot szolgáltat.

Közreműködik a központi címnyilvántartás adatainak pontosításában a szükséges dokumentumok szolgáltatásával.

Közreműködik és véleményezi jogszabályban rögzített esetben a szabályozási tervekkel kapcsolatos ügyeket.

Részt vesz a Tervtanács munkájában.

Az osztály feladatköre ellátása során köteles használni az ETDR-t, az OÉNY-t (országos építmény nyilvántartás) valamint az építéshatósági ügyek intézésére szolgáló programot.

A 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek:

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

7. A 14. pont e) alpontjában és a 29. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

10. Temető területén:
 1. sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
 2. urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

14. Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló
 1. rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
 2. kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
 3. levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
 4. ideiglenes fedett lovarda,
 5. legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény ,,,,,,építése.
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.

20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.

24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.

26. Telken belüli geodéziai építmény építése.

27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.

29. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

30. Közforgalom elől elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

31. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

A fentiekben felsorolt munkálatok esetében - ettől eltérő szabályozás lehetősége alapján - az önkormányzat rendeletben rögzítheti a szigorúbban szabályozott tevékenységek körét.

Az építéshatósági ügyek indítása előtt feltétlenül ajánlatos az alábbi önkormányzati rendeletek megismerése az abban foglaltak betartása az eljárási rend helyes sorrendje céljából:

- 27/2012. (XII.3.) Önk. rendelet

- 28/2012. (XII.3.) Önk. rendelet

A fenti rendeletek elérhetők a www.ujpest.hu/onkormanyzat_rendeletek oldalon.


Az egyes közreműködő szakhatóságok igazgatási díját az építésügyi eljárás megindításakor kell befizetni (csekk vagy átutalás formájában). Az eljárási illetékeket a mindenkori hatályos illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv. XV. melléklet) szabályozza.

Az építésügyi hatóságnál indított

1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték

a) új - más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó - egylakásos lakóépület építése esetén 20 000 forint,

b) új - más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó - épület építése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén

ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,

bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,

c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,

d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett

da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy

db) az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,

e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,

f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,

g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)-f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint,

2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10 000 forint, melyen felül

a) az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20 000 forint,

b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, melyen felül

a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint,

b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20 000 forint, a közreműködő építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50 000 forint,

6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,

7. a bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,

8. a fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén az illeték az 1. pont, a 3-5. pont vagy a 7. pont szerint megállapított illeték másfélszerese,

9. a használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az 1-5. pontban megállapított illetékkel megegyező mértékű,

10. a használatbavétel tudomásul vétele 10 000 forint,

11.

12. az építésügyi hatósági intézkedés kezdeményezése 15 000 forint,

13. az 1-12. pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárás 10 000 forint

II.

III. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint

IV. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes

a) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása

b) az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.

V. Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre többféle eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő eljárásonként kell megfizetni.

a) VI. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint.

Általános, az építéshatóságnál fellelhető iratok alapján kiadott hatósági bizonyítvány, igazolás illetéke 3000 forint.

Jegyzői hatáskörben kiadott telekalakítási eljárás szakhatósági állásfoglalás illetéke 3000 Ft, melyet az eljáró hatóság (illetékes földhivatali hatóság) részére kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizetni.

Hatósági iratok hivatalos másolati illetéke A/4 oldalanként 100 forint.

Az ÉTDR rendszerben indított építéshatósági kérelem illetékfizetése a következő módon történik:
- papír alapú kérelem esetén (az ügyfélszolgálatos munkatárs tölti fel a rendszerbe a kérelmet) az illetékbélyeget a kérelemre, vagy hiánypótlás keretében az erre kijelölt lapra kell felragasztani, az illetéktörvény 73. § (1) bekezdése alapján
- elektronikusan indított eljárás esetén a kérelem benyújtásakor, illetve hiánypótlási felhívásra kérelmező az Önkormányzat illetékbeszedési számlájára utalja vagy csekken befizeti a megállapított illetéket és az erről szóló igazolást illetve csekkbefizetést igazoló szelvényt a kérelemhez elektronikusan feltölti.

Az Önkormányzat illetékbeszedési számlaszáma: 12010422-00208592-05500008

Tájékoztatjuk, hogy az ÉTDR rendszerhez kapcsolódóan új informatikai szolgáltatás került bevezetésre:
Építésügyi Fizetési Portál. Az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) az ÉTDR-ben elektronikusan ügyet intéző ügyfelek az építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeiket - illeték, bírság, és a későbbiekben szakhatósági szolgáltatási díj - elektronikusan is megfizethetik. Bővebb tájékoztatás a https://efp.e-epites.hu/ oldalon található.A főosztály további irodái, kirendeltségei és osztályai

Általános Igazgatási Osztály
Birtokvédelem
Közigazgatási bírság ügyek
Lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek
Állattartás
Hagyaték
Ügyfélszolgálat
Ipar és kereskedelem
Anyakönyvi Osztály
Építésigazgatási Osztály
Ügyviteli Osztály

Kapcsolódó ügyek
Építésigazgatási Osztály
Építésigazgatási Osztályhoz kapcsolódó nyomtatványokMunkatársak

Márkus Erzsébet osztályvezető
Ágh László építésügyi hatósági ügyintéző
Gombás Marianna építésügyi hatósági ügyintéző
Jedinák Lajosné adminisztrátor, működési és telepengedélyek véleményezése, hatósági bizonyítvány, házszámozás ügyintézője
Spullerné Lakatos Zsuzsanna titkárnő, nyilvántartási előadó
Szőkéné Ruttkay Ágnes építésügyi hatósági ügyintéző

Kiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó Babák Rózsavirág III. ütemKapcsolatok

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye