Legfrissebb Archívum
Figyelem! Forgalmirend-változás

A hétvégi Káposztásmegyeri Futó- és Kerékpáros Fesztivál megrendezése miatt forgalomkorlátozásokra kerül sor.
Témanapok a Szűcsben
Diákok írták
Második osztályosként vettem részt először olyan iskolai témanapokon, ahol 8-os tanulók irányításával dolgoztunk. Ebben az évben végzős diákként már nekem kellett összefogni az egyik csapat munkáját. Az idei témanapok azonban más volt, mint az eddigiek!
Sportfesztivál a megújult Semsey parkban

Május 5-én ünnepélyesen is átadják a teljesen megújult Semsey parkot, 13 órától egészen estig folyamatos programokkal vár mindenkit Újpest Önkormányzata.

Ajánlott videóKörkép extra -1- (2017.04.21.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Újpesti Cseriti

Helytörténeti Értesítő


Újpesti Helytörténeti Értesítő

Az összes Helytörténei Értesítő...

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 8418393 alkalommal 5617328 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Belső ellenőr
 
<< Szervezeti egységek

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy a szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásának a vizsgálatára. A belső ellenőr a tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg, a megállapításairól és javaslatairól tájékoztatja a jegyzőt.

A belső ellenőr szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket, valamint informatikai rendszerellenőrzéseket, illetve - szükség esetén, bármely témában - cél-, vagy soron kívüli vizsgálatot végezhet.

A belső ellenőr az ellenőrzések során a hatályos jogszabályok, a belső szabályzatok és előírások, a belsői ellenőrzési alapszabály (charta), a szakmai etikai kódex, a belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjai és a belső ellenőrzési kézikönyv előírásai szerint jár el.

Az egyszemélyes belső ellenőr ellátja a belső ellenőrzési vezető feladatát is. A belső ellenőr, mint belső ellenőrzési vezető feladata:
 • a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése,
 • a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, - jegyzői jóváhagyás után - a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése,
 • a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása,
 • az ellenőrzések összehangolása,
 • megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a jegyző részére, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik,
 • amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a jegyzőnek, illetve a jegyző érintettsége esetén a Képviselő-testületnek a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására,
 • a jelentés tervezetet, illetve annak kivonatát egyeztetés céljából megküldeni az ellenőrzött szerv illetve szervezeti egység vezetőjének, továbbá annak, akire vonatkozóan a jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz,
 • a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a jegyző számára történő megküldése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 43. § (4) bekezdésnek megfelelően,
 • az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása,
 • gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítésre és a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások, továbbá hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók,
 • gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról, biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a jegyző által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról,
 • tájékoztatni a jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről,
 • kialakítani és működtetni a Bkr. 50. §-ban meghatározott nyilvántartást,
 • a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék.

A belső ellenőr feladata:

 • elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
 • elemezni, vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
 • a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében
 • nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
 • ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében,
 • nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,
 • elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését,
 • a szervezeten belül a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni. Elvégzi az önállóan működő és gazdálkodó intézmények átfogó pénzügyi - gazdasági ellenőrzését, melynek megállapításai, eredményei alapul szolgálhatnak egy újabb tervezésnek

Intézményi ellenőrzési feladatok:
Ellenőrzi Újpest Önkormányzatának Intézményei és a Polgármesteri Hivatal részére meghatározott költségvetési koncepció megvalósítását. Ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.

Végrehajtja a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési programjában előírt önálló költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését a megszabott határidőn belül, melynek értékelési szempontja a vizsgálati programban rögzítettek alapján kell, hogy megtörténjen.
A főosztály további irodái, kirendeltségei és osztályai

Jegyzői Titkárság
Belső ellenőr
Gondnokság

Munkatársak

Szücsné Fábián Éva Belső ellenőr

Kiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó BabákKapcsolatok