Legfrissebb Archívum
Díszítsük együtt városunkat!

Az előző évekhez hasonlóan Újpest Önkormányzata idén ismét három tő muskátlit ajándékoz az újpestieknek.
Július elején lesz a lomtalanítás

Újpesten július 3. és 16. között lesz a 2017. évi lomtalanítás. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a legfontosabb információkról levélben, hírlevélben és társasházak esetében plakáton is tájékoztatja a lakosságot!
Hittem benne és harcoltam érte
Családi Nap
Dér Heni is fellép a Családi Napon, a Víztoronynál május 27-én. Külcsínről, kisugárzásról, kitartásról, sőt még a terhességről is beszélgettünk az énekesnővel.

Ajánlott videóKörkép -4- (2017.05.19.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Újpesti Cseriti

Helytörténeti Értesítő


Újpesti Helytörténeti Értesítő

Az összes Helytörténei Értesítő...

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 8544170 alkalommal 5711595 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Építésigazgatási Osztály
 
<< Szervezeti egységek
Elérhetőségek

Cím: 1042 Budapest István út 15.
Telefon: 231-3245
Fax: 231-3174
Email: epitesigazgatas.osztaly@ujpest.hu

Az osztály tevékenysége

Az építési törvény alapján, valamint a hatályos jogszabályokban előírt hatáskörébe tartózó építéshatósági ügyekben Újpest illetékességi területén folytat eljárást.

Hatáskör megállapítása

A 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (2) bekezdésének a)-f) pontjáig, valamint a (3) bekezdés, továbbá az (5), (6), (7) bekezdések szerintiek kivételével fellelhető építéshatósági ügyek, ideértve a (4) bekezdés szerinti helyi értékvédelem alá vont építményeket is az építéshatósági eljárások a IV. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez, illetve általa delegálva az Igazgatási Főosztály Építésigazgatási Osztály hatáskörébe tartoznak. A (8) bekezdés értelmében a fentiek szerint kell eljárni szakhatósági megkeresésekben is.

FELHÍVJUK TISZTELT ÜGYFELEINK FIGYELMÉT, HOGY A FENTI JOGSZABÁLY ALAPJÁN EGYES ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ KERÜLTEK. (Lásd még 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet)

A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű lakóépület építésének bejelentését valamint az ezen nagyságot meg nem haladó lakóépületek bővítésével kapcsolatos bejelentést az e-építési napló készenlétbe helyezésével lehet megtenni. Az eljárással kapcsolatos részletes tájékoztatás a www.e-epites.hu oldalon megtalálható

A 2013. 01. 01. időpont óta életbe lépett új szabályozás alapján az építéshatósági engedély kérelem elektronikusan is benyújtható. Az építészeti- tervdokumentáció kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel nyújtható be.

Az építési hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer használatát (ÉTDR) a www.e-epites.hu oldal részletesen tartalmazza.Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ÉTDR felületén intézett építéshatósági ügyek nyilvános adatai az e-epites.hu lakosság ETDR oldal jobboldali fülén az Általános tájékoztató adatok között megtalálhatók. A nyilvántartás adatai országosak, a IV. kerületi adatok szűrés alapján leválogathatók. Az oldal megtekintéséhez nincs szükség ügyfélkapura, az oldal a mozilla böngészőn keresztül érhető el.

Az ügyintézők területi felosztásban dolgoznak, utcanév jegyzék szerint. Az azonos munkakörben dolgozó ügyintézők egymás helyettesítését ellátják. Az építéshatósági ügyeket intéző munkatársak minden, hatáskörükben előforduló ügytípusban illetékesek, ideértve az elektronikus kapcsolattartással nem rendelkező ügyfelek részére az ügyfélszolgálati szolgáltatást is. Telefonos tájékoztatást ügyfélfogadási időben - sürgős halaszthatatlan esetben ügyfélfogadási időn kívül - bármely ügyintéző ad, a konkrét ügymenettel kapcsolatos kérdések, felvilágosítások az adott terület felelős ügyintézőjétől kérhető.

Az építéshatósági ügyek intéséhez általános tájékoztató, bővebb információ a www.e-epites.hu oldalon található.

Az osztály feladatköre

A jegyző által delegált hatáskörben ellátja a - jogszabályban rögzített esetekben kötelezően az elektronikus ügyindítás lehetőségét és az elektronikus kapcsolattartást biztosító ETDR felületén - építési tevékenység végzéséhez jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi hatósági feladatokat, a következő ügytípusok szerint:

- összevont engedélyezési eljárás (a megvalósíthatósági követelmények előzetes tisztázása céljából elvi keretengedélyezési majd építési engedélyezési szakasz)

- építési, módosított építési engedélyezési eljárás

- bontási engedélyezési eljárás

- használatbavételi engedélyezési eljárás, használatbavételi bejelentés tudomásul vétele

- fennmaradási, fennmaradási- és továbbépítési, fennmaradási és használatbavételi engedélyezési eljárás- építésügyi bírság megállapítása mellett

- országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése

- tudomásul vétel jogutódlási ügyekben

- engedély érvényének meghosszabbítása kérelemre

- földhivatali adatok megváltoztatásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása kérelemre

- szakhatósági megkeresésekre állásfoglalás kiadás, eljárás során a jogszabályban meghatározott esetekben szakhatóságok megkeresése

- kérelemre építéshatósági szolgáltatást nyújt

- ellátja az ügyfélszolgálati munkatársi teendőket.

- jogorvoslati kérelmek elbírálása, felterjesztése

A jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni szemlét tart, jegyzőkönyvet vesz fel, megállapítja az érintettek és az ügyfelek körét.

A beérkezett papíralapú iratok digitalizálásáról és azok visszajuttatásáról gondoskodik, valamint az iratok érkeztetéséről, iktatásáról, a postai kapcsolattartás esetén a postázásról. Kérelemre az iratokról, tervekről hitelesített másolatot készít. Beszerzi a döntés kézbesítéséhez szükséges adatokat (TAKARNET, országos lakcím nyilvántartó, céginfo).

A nem hatáskörébe és illetékességébe tartozó kérelmek továbbításáról gondoskodik.

Adatbeviteli, tájékoztatási és dokumentálási feladatok ellátása, az ETDR nyilvános tájékoztatási felületén a nyilvános adatok rögzítése. Hozzáférési jog megállapítása, nyilvántartási kötelezettség elvégzése.

Az ügyviteli feladatkör ellátásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása, kimutatások, dokumentálások készítése.

Az ETDR felületen kívül intézhető ügyek során hatósági bizonyítványt ad ki kérelemre, társhatóságok, társosztályok megkeresésében foglaltakat teljesíti, a hivatal irattárában fellelhető papír alapú iratokról hitelesített másolatot készít, megállapítja az ügyféli jogállást, tájékoztatást ad. Társosztályok megkeresésére szakhatósági állásfoglalást ad, házszámozási határozatot készít, helyszíni szemlét tart.

Közreműködik a központi címnyilvántartás adatainak pontosításában a szükséges dokumentumok szolgáltatásával.

Közreműködik és véleményezi jogszabályban rögzített esetben a szabályozási tervekkel kapcsolatos ügyeket.

Részt vesz a Tervtanács munkájában.

Az osztály feladatköre ellátása során köteles használni az ETDR-t, az OÉNY-t (országos építmény nyilvántartás) valamint az építéshatósági ügyek intézésére szolgáló programot.

A 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt munkálatok kivételével az építési tevékenységekre hatósági engedélyt kell kérni. Ez alapján:

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

7. A 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

10. Temető területén:
 1. sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
 2. urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.

11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

14. Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló
 1. rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
 2. kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
 3. levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
 4. ideiglenes fedett lovarda,
 5. legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény ,,,építése.

15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.

20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.

24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.

26. Telken belüli geodéziai építmény építése.

27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.

29. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

30. Közforgalom elől elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

31. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

A fentiekben felsorolt munkálatok esetében - ettől eltérő szabályozás lehetősége alapján - az önkormányzat rendeletben rögzítheti a szigorúbban szabályozott tevékenységek körét.

Az építéshatósági ügyek indítása előtt feltétlenül ajánlatos az alábbi önkormányzati rendeletek megismerése az abban foglaltak betartása az eljárási rend helyes sorrendje céljából:

- 51/2012. (XII.3.) Önk. rendelet

- 52/2012. (XII.3.) Önk. rendelet

- 53/2012. (XII.3.) Önk. rendelet

- 54/2012. (XII.3.) Önk. rendelet

- 55/2012. (XII.3.) Önk. rendelet

A fenti rendeletek elérhetők a www.ujpest.hu/onkormanyzat_rendeletek oldalon.


Az egyes közreműködő szakhatóságok igazgatási díját az építésügyi eljárás során kell befizetni (csekk vagy átutalás formájában). Az eljárási illetékeket a mindenkori hatályos illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv. XV. melléklet) szabályozza.

Az építésügyi hatóságnál indított

1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5000 forint, melyen felül az illeték
 1. új - más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó - egylakásos lakóépület építése esetén 20000 forint,
 2. új - más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó - épület építése esetén lakásonként 10000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén
  • ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20000 forint,
  • bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100000 forint,
 3. műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,
 4. meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett
  • da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10000 forint, vagy
  • db) az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10000 forint,
 5. egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10000 forint,
 6. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3000000 forint,
 7. ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)-f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint,

2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10000 forint, melyen felül
 1. az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20000 forint,
 2. az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50000 forint, melyen felül
 1. az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20000 forint,
 2. az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20000 forint, a közreműködő építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50000 forint,

6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20000 forint,

7. a bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10000 forint,

8. a fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén az illeték az 1. pont, a 3-5. pont vagy a 7. pont szerint megállapított illeték másfélszerese,

9. a használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az 1-5. pontban megállapított illetékkel megegyező mértékű,

10. a használatbavétel tudomásul vétele 10000 forint,

11. az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadása 20000 forint,

12. az építésügyi hatósági intézkedés kezdeményezése 15000 forint,

13. az 1-12. pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárás 10000 forint.

II.3. az építésrendészeti hatósági intézkedés kezdeményezése esetén 15000 forint.

IV. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes
b) a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, építési (továbbépítési), módosított építési és használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.

Az építésügyi hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30000 forint. Ha az építésügyi hatósághoz egyszerre többféle eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő eljárásonként kell megfizetni.

Általános, az építéshatóságnál fellelhető iratok alapján kiadott hatósági bizonyítvány, igazolás illetéke 3000 forint.

Jegyzői hatáskörben kiadott telekalakítási eljárás szakhatósági állásfoglalás illetéke 3000 Ft, melyet az eljáró hatóság (illetékes földhivatali hatóság) részére kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizetni.

Hatósági iratok hivatalos másolati illetéke A/4 oldalanként 100 forint.

Az ÉTDR rendszerben indított építéshatósági kérelem illetékfizetése a következő módon történik:
- papír alapú kérelem esetén (az ügyfélszolgálatos munkatárs tölti fel a rendszerbe a kérelmet) az illetékbélyeget a kérelemre, vagy hiánypótlás keretében az erre kijelölt lapra kell felragasztani, az illetéktörvény 73. § (1) bekezdése alapján
- elektronikusan indított eljárás esetén a kérelem benyújtásakor, illetve hiánypótlási felhívásra kérelmező az Önkormányzat illetékbeszedési számlájára utalja vagy csekken befizeti a megállapított illetéket és az erről szóló igazolást illetve csekkbefizetést igazoló szelvényt a kérelemhez elektronikusan feltölti.

Az Önkormányzat illetékbeszedési számlaszáma: 12010422-00208592-05500008

Tájékoztatjuk, hogy az ÉTDR rendszerhez kapcsolódóan új informatikai szolgáltatás került bevezetésre:
Építésügyi Fizetési Portál. Az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) az ÉTDR-ben elektronikusan ügyet intéző ügyfelek az építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeiket - illeték, bírság, és a későbbiekben szakhatósági szolgáltatási díj - elektronikusan is megfizethetik. Bővebb tájékoztatás a https://efp.e-epites.hu/ oldalon található.A főosztály további irodái, kirendeltségei és osztályai

Általános Igazgatási Osztály
Birtokvédelem
Közigazgatási bírság ügyek
Lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek
Állattartás
Hagyaték
Ügyfélszolgálat
Ipar és kereskedelem
Anyakönyvi Osztály
Építésigazgatási Osztály
Ügyviteli Osztály

Kapcsolódó ügyek
Építésigazgatási Osztály
Építésigazgatási Osztályhoz kapcsolódó nyomtatványokMunkatársak

Márkus Erzsébet osztályvezető
Gombás Marianna építésügyi hatósági ügyintéző
Jedinák Lajosné adminisztrátor, működési és telepengedélyek véleményezése, hatósági bizonyítvány, házszámozás ügyintézője
Kreiss Fanni építéshatósági ügyintéző
Spullerné Lakatos Zsuzsanna titkárnő, nyilvántartási előadó
Szőkéné Ruttkay Ágnes építésügyi hatósági ügyintéző
Tudlik Tamás építésügyi hatósági ügyintéző

Kiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó BabákKapcsolatok